Více času na podstatné

Připomínkové řízení - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

10.05.2011 08:11

Název předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

 

Termín připomínkek: 27. 5. 2011

 

Anotace: Novela zajišťuje soulad vyhlášky s aktuálním zněním vodních zákona a příslušných technických norem, zpřesňuje náležitosti manipulačních a provozních řádů vodních děl, zjednodušuje výkon dozoru vodoprávních úřadů, což vede ke značným finančním úsporám jak vlastníků, popřípadě stavebníků vodních děl, tak i státní správy.

 

Komentář:

Podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona je vlastník vodního díla povinen dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád. Manipulační řád je schvalován rozhodnutím vodoprávního úřadu. Provozní řád jsou vlastníci vodních děl povinni zpracovat a na vyžádání (podle ustanovení § 15 odst. 3 nebo § 15a odst. 2 písm. h) vodního zákona) vodoprávnímu úřadu předložit.

Novela vodního zákona - zákon č. 150/2010 Sb. (dále jen „velká novela vodního zákona“) zjednodušuje správní řízení při realizaci staveb vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou částí jsou výrobky označené CE podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „výrobky označené CE“) a ohlašovaných podle § 15a vodního zákona. Vodní zákon však požaduje při ohlášení stavby těchto vodních děl, kromě jiného, i předložení provozního řádu. V těchto případech novela vyhlášky zjednodušuje zpracování provozních řádů a tím snižuje administrativní zátěž vlastníků, popřípadě stavebníků vodních děl i státní správy.

Návrh vyhlášky však zároveň konkretizuje náležitosti provozních řádů za účelem získání komplexních informací o vodních dílech. Přijetím navržené úpravy bude dosaženo výrazného snížení administrativní zátěže vlastníků, popřípadě stavebníků vodních děl i státní správy. Lze tak reálně předpokládat, že se - ve srovnání se současnou právní úpravou - náklady a administrativní zátěž na zpracování a projednávání provozních řádů sníží až na čtvrtinu výdajů.

 

Dokumenty ke stažení:

 

Důvodová zpráva

Materiál

Příloha k materiálu