Více času na podstatné

Připomínkové řízení - zákon o NP Šumava

15.08.2011 12:56

Navrhovaný zákon zachovává statut ochrany území podle současně platné právní normy a zpřesňuje předměty a cíle ochrany národního parku a stanovuje k tomu potřebné nástroje (zejm. podmínky pro zónaci území národního parku a stanovení účelu a limitů pro využívání jednotlivých zón).

Potřeba změny základních kritérií pro členění území národního parku do jednotlivých zón ochrany přírody Národního parku Šumava pramení z nutnosti nastavit zásady pro intervenci člověka do dochovaných ekosystémů, aby bylo dosaženo všech cílů a poslání Národního parku Šumava. Ústředním bodem je vytvoření předpokladů pro odpovídající diferencovaný management lesních ekosystémů /zejména ve vztahu k jejich ochraně před kalamitním přemnožením lýkožrouta smrkového (Ips typhographus)/, které jsou determinujícím fenoménem národního parku tak, aby bylo dosaženo všech cílů a poslání Národního parku Šumava a současně nebyl nadále zásadním způsobem měněn dochovaný stav a vzhled krajiny Národního parku Šumava. více...