Více času na podstatné

Připomínkové řízení

15.10.2010 15:23

Název: Hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod

Termín: 1.11.2010

Podklady: ZDE

 

Komentář k novele:

 

Cílem předkládaného předpisu je provedení zmocnění § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a požadavků evropských směrnic.

    · Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105//ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES,  

    · Směrnice Evropského parlamentu a Rady 200/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky,

    · Směrnice   2009/90/ES ze dne 31. července 2009, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod stanovuje minimální pracovní kritéria pro metody analýzy používané členskými státy při monitorování stavu vod, sedimentu a živých organismů, jakož i pravidla prokazování kvality výsledků analýz.

Zjišťování stavu vod není v současné době legislativními předpisy řešeno, ačkoliv národní legislativa se získáváním dat o jakosti vod počítá. Hodnocení jakosti vod v současnosti probíhá na základě požadavků vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, v platném znění, postupem podle normy ČSN 75 7221. Tento systém není v souladu s požadavky evropské legislativy.

Vyhláška transponuje požadavky evropské legislativy v oblasti hodnotících systémů. Z pohledu změn v národním systému hodnocení dochází k nahrazení stávajících hodnotících systémů vycházejících z normy ČSN 75 7221. V obecné rovině však lze konstatovat, že výsledky hodnocení se nebudou významně lišit. Zásadním důvodem pro provedení této změny je dosažení porovnatelnosti získaných výsledků na úrovni celého Společenství a v rámci sdílených povodí.

Cílem návrhu je dále definování systémů zjišťováni jakosti vod a stavu vodních útvarů v souladu s požadavky dalších právních předpisů, které si kladou za cíl řízení programů opatření (vyhláška o plánování).

Vyhláška upřesňuje způsob, jakým má být prováděno sledování jakosti a stavu vodních útvarů, přičemž využívá stávající sledovací systémy a tudíž nezvyšuje současnou finanční zátěž procesu. Jedná se tedy o návrh právního předpisu, jehož obsahem jsou pouze změny procesně - technického charakteru bez dopadů na průběh stávajícího procesu, a proto je dle Obecných zásad hodnocení dopadů regulace na tento právní předpis uplatňována výjimka ze zpracování RIA.