Více času na podstatné

Připomínky: Národní regulační úřad České republiky pro síťová odvětví

18.05.2017 08:04

Výsledky ukazují na proveditelnost záměru zřízení Národního regulačního úřadu pro síťová odvětví v ČR. Vyhodnocení zahraničních poznatků ukazuje na příkladech, že jednotná regulace je možná a je funkční v několika sousedních zemích (Německo, Slovensko).  Zároveň se ukázalo, že  zatímco v jednotlivých oblastech (odvětvích) jsou v různé míře rozvíjeny společné evropské přístupy a principy regulace, samotné uspořádání regulace závisí významně na  vnitřních poměrech jednotlivých zemí, významu, který mají pro jejich ekonomiku a společnost sítové služby, míře a způsobu jejich předchozí deregulace a intenzitě nových výzev a faktorů, které efektivnost síťových služeb ovlivňují, vymezují účinnost jejich regulace nebo přímo vyžadují integraci do regulačních schémat a postupů v nadcházejících letech.

Materiál je předkládán na základě úkolu č. 10, „Zpracování studie proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu České republiky pro síťová odvětví v horizontu 5 – 6 let, včetně analýzy zkušeností z členských států EU, kde jsou tyto úřady zřízeny“, z přílohy usnesení vlády č. 86 z 9. února 2015. Gestorem zpracování byl Úřad vlády ČR (dále jen ÚV) a spolupracujícími resorty a institucemi byly podle citovaného usnesení MF, MPO, MZE, MD, MPSV, ČTÚ a ERÚ.

K provedení úkolu byly na ÚV zřízeny dvě pracovní skupiny. Interní pracovní skupina, pro podporu funkce gestora a Meziresortní odborná pracovní skupina, pro spolupráci s resorty a institucemi. Zadání úkolu zahrnuje služby síťových odvětví energetiky (elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství), komunikací (elektronických komunikací a pošty), dopravy (železniční a silniční) a vodárenství (služby veřejných vodovodů a kanalizací).

 

Závěry studie (str. 83, ke stažení viz níže): Studie prokazuje, že návrh na zavedení jednotné regulace formou Národního regulačního úřadu v časovém horizontu 5–7 let je proveditelný.

 

Nicméně, jak ukazují aktuální poznatky o rychlém růstu cen léčiv a zdravotnických prostředků, bankovních poplatků, nájemného v bytech, působení prvních subjektů v rámci tzv. disruptivní ekonomiky, výši sankčních a exekučních poplatků likvidačně dopadajících na statisíce českých domácností uvízlých v dluhové pasti atd., potenciální záběr budoucí agendy Národního regulačního úřadu České republiky by mohl být mnohem širší, než jak je uvedeno v materiálu.

 

Na co má dohlížet Národní regulační úřad

 

Materiál je strukturován v souladu s původním zadáním vlády. Jeho jádro tvoří studie proveditelnosti pro daný záměr, modifikovaná pro projekt veřejného sektoru. Analýza relevantních zahraničních zkušeností byla postavena na konzultacích s vybranými regulačními kapacitami sousedních členských zemí EU, kde již síťový regulátor na národní úrovni působí. Je to Německo – což je typový příklad původní členské země EU, kde proces deregulace síťových odvětví evolučně proběhl v rámci zdokonalování fungování tržní ekonomiky, a dále Slovensko, což je příklad tranzitivní ekonomiky, kde proces proběhl v rámci liberalizace a transformace centrálně řízené ekonomiky k ekonomice tržní. Dále bylo čerpáno z informací a podkladů dílčích a odvětvových síťových regulátorů dalších členských států EU.

Předkládaný materiál sestává z těchto částí: 1. Úvod. 2. Dosavadní vývoj a výzvy. 3. Analýza současného stavu. 4. Jednotné požadavky regulace síťových odvětví. 5. Projekt jednotné regulace (vlastní studie proveditelnosti zahrnující kapitoly Management a řízení lidských zdrojů, Technické a technologické řešení, Zajištění investičního majetku, Kapitálové výdaje, Zajištění provozních zdrojů, Finanční plán a analýzu, Řízení kvality, Dopad na životní prostředí, Efektivitu a udržitelnost, Citlivostní analýzu, Harmonogram, Charakteristiky přechodného období). 6. Zahraniční zkušenosti. 7. Závěry. Přílohy.

 

Dokument ke stažení:

Materiál