Více času na podstatné

Připomínky: Novela prováděcí vyhlášky k novele stavebního zákona

14.09.2017 08:12

Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Návrh této vyhlášky byl zpracován v souvislosti se zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“), je jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Platné znění této vyhlášky stanoví obsah územně analytických podkladů a obsah územně plánovacích dokumentací (zásad územního rozvoje, územních plánů a regulačních plánů). Dále stanovuje způsob evidence územně plánovací činnosti. Součástí vyhlášky je celkem 18 příloh.

Předkládaná novela vyhlášky zahrnuje úpravy vyvolané novelou stavebního zákona, především změnami v částech týkajících se územně analytických podkladů a územně plánovacích dokumentací (zavedení zkrácených postupů pořizování aktualizací zásad územního rozvoje a změn územních plánů a regulačních plánů nebo umožnění zpracovat územní plán s prvky regulačního plánu).

Novela vyhlášky dále reaguje na požadavky aplikační praxe, a to zejména v části týkající se územně analytických podkladů. Cílem úprav této části je zejména přehlednější uspořádání souborné dokumentace územně analytických podkladů jako povinně pořizovaného územně plánovacího podkladu ve dvojí podrobnosti, a to na úrovni obcí s rozšířenou působností a na úrovni krajů. Dalším cílem je na základě dosavadních zkušeností z procesů pořizování územně analytických podkladů a jejich pravidelných úplných aktualizací odstranit vypracovávání tzv. SWOT analýzy, která se ukazuje jako méně vhodný nástroj pro potřeby územně plánovacích činností. Návrh počítá s nahrazením dosavadní SWOT analýzy vyhodnocením pozitivních a negativních stránek území podle dosud užívaného tematického členění.

 

Dokument ke stažení:

ma_KORNAQZJYFOM.doc

zd_KORNAQZJYFOM.doc

Array