Více času na podstatné

Príprava programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky

05.11.2013 13:19

Vypracovanie Programu predchádzania vzniku odpadu je pre Slovenskú republiku veľkou výzvou a príležitosťou pre zmenu hierarchie v odpadovom hospodárstve. Až doposiaľ sa hlavný dôraz kládol na plnenie cieľov recyklácie a zhodnocovania odpadov a predchádzaním vzniku odpadu sa nezaoberal žiaden strategický dokument. V súlade s ustanoveniami novej smernice o odpade je Slovenská republika povinná vypracovať Program predchádzania vzniku odpadu najneskôr do 12. decembra 2013.

Ministerstvo životného prostredia SR rozhodlo, že Program bude samostatný dokument a jeho vypracovaním poverilo Slovenskú agentúru životného prostredia. V súčasnosti sa spracováva analýza súčasného stavu v predchádzaní vzniku odpadu a do konca roka 2012 by mala byť pripravená prvá verzia Programu na diskusiu so všetkými zainteresovanými stranami.    

 

Predchádzanie vzniku odpadu je definované v čl. 3 ods. 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (nová smernica o odpade) ako opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stane odpadom a ktoré znižujú

 1. množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov (kvantitatívna prevencia),
 2. nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie,
 3. obsah škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch (kvalitatívna prevencia).

Nová smernica o odpade ustanovuje pre členské štáty EÚ povinnosť – vypracovať programy predchádzania vzniku odpadu v súlade s čl. 29 najneskôr do 12. decembra 2013. I keď táto smernica doposiaľ nebola transponovaná do právneho poriadku SR, a stále platí zákon o odpadoch z roku 2001, SR musí vypracovať národný program predchádzania vzniku odpadu v stanovenom termíne.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodlo, že program predchádzania vzniku odpadu bude samostatný dokument, to znamená, že nebude začlenený do aktuálneho Programu odpadového hospodárstva SR. Jeho prípravou bola poverená Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva (SAŽP – COHEM). Pretože sa jedná o strategický dokument, bude posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA).  

 

Prečo je potrebné vypracovať Program predchádzania vzniku odpadu SR?

Vypracovanie a realizácia Programu predchádzania vzniku odpadu je pre SR novou výzvou a príležitosťou na zmenu. Žiaden strategický dokument, ani aktuálny Program odpadového hospodárstva SR 2011 – 2015, ani Stratégia trvalo udržateľného rozvoja, sa problematikou predchádzania vzniku odpadu nezaoberá. Doposiaľ neboli stanovené strategické ciele a opatrenia v danej oblasti.

Platná právna úprava, či už je to zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch alebo zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch, definuje preventívne opatrenia v súvislosti so starými vozidlami, elektrozariadenia a elektroodpadmi a obalmi. Vo všetkých týchto prípadoch však ide iba o povinné prevzatie relevantných ustanovení zo smerníc EÚ do právneho poriadku SR bez praktickej aplikácie a kontroly zo strany príslušných orgánov. 

To však neznamená, že situácia na úrovni priemyselných podnikov a obcí je rovnako zlá. Podniky sú pôvodcami či držiteľmi odpadu a na základe princípu „platí znečisťovateľ“ sú povinné znášať náklady na zneškodňovanie svojich odpadov. Preto je v ich ekonomickom záujme hľadať možnosti predchádzania vzniku odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi.

Mnohé podniky majú zavedený a certifikovaný environmentálny systém manažérstva podľa normy ISO 14001 a usilujú sa o zlepšenie odpadového hospodárstva, vrátane predchádzania vzniku odpadu, aj nad rámec platnej legislatívy z dôvodu budovania svojho environmentálneho profilu.

Viaceré obce v snahe znížiť náklady na zneškodňovanie komunálnych odpadov spolupracujú s mimovládnou organizáciou Priatelia Zeme SPZ. Dobré výsledky boli dosiahnuté v oblasti kompostovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, organizovania výmenných búrz tovarov, či vo vzdelávaní a informovaní verejnosti.. 

Ďalším dôvodom pre vypracovanie Programu je kontinuálny rast množstva odpadu v SR z výroby aj spotreby. Slovensko má obmedzené surovinové a energetické zdroje, a preto je dôležité zaviesť prístup, ktorý bude zohľadňovať celý životný cyklus výrobkov a materiálov, a nie iba ich odpadovú fázu.

V neposlednom rade vyžaduje vypracovanie Programu predchádzania vzniku odpadu SR nová rámcová smernica o odpade.

 

Obsah Programu predchádzania vzniku odpadu

Program predchádzania vzniku odpadu je treba vypracovať v súlade s  filozofiou a hierarchiou v odpadovom hospodárstva, ktorú zavádza nová smernica o odpade. Prioritou hierarchie je predchádzanie vzniku odpadu a príprava na opätovné použitie. Až potom nasleduje recyklácia a zhodnocovanie odpadov.

Nová smernica posilňuje ustanovenia o predchádzaní vzniku odpadu a zavádza povinnosť vypracovať programy predchádzania vzniku odpadu za tým účelom, aby sa preventívne opatrenia stali prioritou aj v praxi a aby sa vytvorila platforma pre výmenu skúseností členských štátov v danej oblasti. Tieto opatrenia by mali sledovať hlavný cieľ snaženia Európskeho spoločenstva, a tým je prerušenie súvislosti medzi hospodárskym rastom a vplyvmi vzniku a nakladania s odpadmi na životné prostredie.

Obsah programu predchádzania vzniku odpadu ustanovuje článok 29 novej smernice o odpade. To znamená, že aj v Programe predchádzania vzniku odpadu SR budú stanovené ciele predchádzania vzniku odpadu a opatrenia na ich dosiahnutie. Tieto ciele budú vychádzať z analýzy súčasného stavu v SR, vyhodnotenia existujúcich preventívnych opatrení  a vyhodnotenia užitočnosti príkladov opatrení uvedených v prílohe IV k novej smernici o odpade, prípadne iných relevantných opatrení. Na sledovanie priebežného plnenia cieľov je potrebné vytvoriť vhodné indikátory.

 

Stav prípravy Programu predchádzania vzniku odpadu SR

V prvej etape prác bola vypracovaná osnova Programu, ktorá pozostáva zo šiestich ucelených kapitol. V úvodnej kapitole sú spracované základné informácie o odpadovom hospodárstve SR a o novej smernici. Táto kapitola obsahuje aj súvisiace definície.

V súčasnosti sa pripravuje druhá kapitola, predmetom ktorej je podrobná analýza súčasného stavu predchádzania vzniku odpadu v SR. Jej súčasťou je aj analýza platnej právnej úpravy SR a EÚ z hľadiska podpory prevencie, analýza vzniku odpadov v SR od roku 2005 a posúdenie realizovaných projektov a aktivít.

Tretia kapitola bude venovaná posúdeniu užitočnosti opatrení odporúčaných Európskou komisiou, ktoré sú uvedené v prílohe IV k novej smernici o odpade. Dôraz bude kladený najmä na vyhodnotenie environmentálneho označovania produktov národnou značkou (Environmentálne vhodný produkt) a značkou EÚ (EU Ecolabel) z hľadiska minimalizácie vzniku odpadu. Podobne budú posudzované aj environmentálne manažérske systémy certifikované podľa normy ISO 14001 a EMAS, ako aj úspešnosť zeleného verejného obstarávania, integrovanej produktovej politiky a implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie SR (ETAP). V rámci kapitoly bude nutné preskúmať aj využívanie strategických dokumentov a akčných plánov iných rezortov (napr. Surovinová politika SR, Energetická politika SR, Inovačná stratégia SR).

Ciele Programu sú prezentované vo štvrtej kapitole. Hlavným navrhovaným cieľom Programu je posun od materiálového zhodnocovania, ako jedinej priority odpadového hospodárstva SR, k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Z analýzy súčasného stavu vyplynú ďalšie kvalitatívne a kvantitatívne čiastkové ciele. Pôjde najmä o zmenu existujúcich stereotypov, prekonanie prekážok v predchádzaní vzniku odpadu, či zvýšenie spoločenského povedomia o negatívnych environmentálnych vplyvoch nadmernej výroby a spotreby.

Program predchádzania vzniku odpadu SR bude vypracovaný na roky 2014 – 2018, s možnosťou predĺženia jeho platnosti do roku 2020. Významnou súčasťou 4. kapitoly bude stanovenie priorít v oblasti prevencie, najmä stanovenie prioritných prúdov odpadov (napr. komunálne odpady, nebezpečné odpady, bioodpady), pre ktoré budú stanovené špecifické ciele a opatrenia na ich splnenie.

Piata kapitola bude obsahovať opatrenia na dosiahnutie cieľov v predchádzaní vzniku odpadu, ktoré vyplynú z analytickej časti a stanovenia prioritných prúdov odpadov. Na základe odporúčaní Európskej komisie bude potrebné realizovať tieto opatrenia najmä formou:

1. Informačných stratégií, zameraných na zmenu správania verejnosti, ktoré zahŕňajú

 • verejné informačné kampane,
 • informácie o technikách predchádzania vzniku odpadu,
 • vzdelávacie programy pre kompetentné orgány,
 • environmentálne označovanie,
 • informácie o produktoch týkajúce sa predchádzania vzniku odpadu;

2. Propagačných stratégií, ktoré vytvárajú stimuly pre zmenu správania a poskytujú finančnú a logistickú podporu pre prospešné iniciatívy, a ktoré zahŕňajú

 • podporu dobrovoľných dohôd,
 • propagáciu ekodizajnu,
 • rozvoj a propagovanie systémov environmentálneho manažérstva,
 • podporovanie infraštruktúry pre opätovné použitie a opravy,
 • stimuly pre čistú spotrebu,
 • podporu výskumu a vývoja výrobkov a technológií, z ktorých vzniká menej odpadu;

3. Regulačných stratégií (právne a ekonomické nástroje), ktoré presadzujú obmedzovanie vzniku odpadov, rozširujú environmentálne záväzky a zavádzajú environmentálne kritériá do verejného obstarávania, a ktoré zahŕňajú

 • politiku rozšírenej zodpovednosti výrobcu,
 • politiku zeleného verejného obstarávania,
 • dane a kvóty pre odpady.

Tieto stratégie sa navzájom dopĺňajú a môžu byť integrované s ďalšími relevantnými politikami.

Najmenej rozpracovanou kapitolou je šiesta kapitola, kde budú uvedené finančné zdroje a mechanizmy na podporu opatrení na dosiahnutie cieľov Programu predchádzania vzniku odpadu SR.

 

Ďalší postup prípravy Programu predchádzania vzniku odpadu SR

SAŽP ponúkla spoluprácu mimovládnej organizácie Priatelia Zeme – SPZ, najmä pri hodnotení súčasného stavu predchádzania vzniku odpadu SR a pri formulovaní cieľov prevencie a opatrení na ich dosiahnutie. Kým SAŽP má skúsenosti s prípravou strategických dokumentov, Priatelia Zeme – SPZ majú cenné skúsenosti s realizáciou praktických preventívnych opatrení a s komunikáciou na miestnej úrovni.

Program predchádzania vzniku odpadu bude vypracovaný v decembri 2012 spolu s Oznámením o strategickom dokumente a Správou o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Rok 2013 by mal byť využitý najmä na širokú diskusiu so všetkými zainteresovanými stranami (priemysel, obchod, spotrebitelia, verejná správa, mimovládne organizácie, veda a výskum, vzdelávacie inštitúcie, médiá) a formulovanie konečných cieľov, opatrení, termínov plnenia a určenia zodpovednosti. V tejto etape chce SAŽP využiť skúsenosti získané s posudzovaním strategického dokumentu Programu odpadového hospodárstva SR 2011 – 2015, kedy sa podarilo zapojiť do efektívnej diskusie všetky zainteresované strany.

 

Záver

V súlade s trendom a cieľmi ES je SR povinná významne zmeniť stratégiu v odpadovom hospodárstve, dôsledne dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva a posunúť sa od materiálového a energetického zhodnocovania odpadov k predchádzaniu ich vzniku. K tomu je potrebné vytvoriť adekvátne legislatívne prostredie, najmä transponovať novú smernicu o odpade do právneho poriadku SR, prijať vhodné opatrenia v oblasti informačnej a propagačnej a zaviesť stimulačné nástroje. Rámcom pre tieto zmeny a opatrenia je pripravovaný Program predchádzania vzniku odpadu SR.

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2012

Autor: Viera Šimkovicová (Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva, viera.simkovicova@sazp.sk)