Více času na podstatné

Příprava Programu předcházení vzniku odpadů České republiky

05.11.2013 13:21

V odborné literatuře můžeme nalézt buď termín prevence odpadů, nebo předcházení vzniku odpadů.

Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám a podobně. Taková opatření se nazývají preventivní.

Je zřejmé, že prevencí se zabývá celá řada oblastí a životních situací. Rovněž oblast odpadového hospodářství se již dlouhodobě, ať na celosvětové nebo evropské úrovni zabývá problémem prevence, resp. předcházením vzniku odpadů, a to zejména ve spojení s problematikou trvale udržitelného rozvoje, kde je zdůrazňováno optimální využívání zdrojů.

 

Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008 o odpadech (dále jen "Směrnice") je v definici předcházení vzniku odpadů uvedeno, že se jedná o opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují:

a) množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků;

b) nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví nebo

c) obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích.

Stručně řečeno prevence odpadů by měla směřovat jednak k tomu, aby odpady vůbec nevznikaly, ať už úsporou materiálu při výrobě, prodloužením životnosti výrobků, tím, že se nebude s výrobky plýtvat (tzn. omezením nákupu výrobku na potřebnou míru), anebo tím, že výrobek opětovně použijeme. Dále se do odpadové prevence zahrnuje snižování nebezpečných vlastností odpadů, které mají dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Problematika předcházení vzniku odpadů neboli prevence má velice široký obsah. Nedotýká se pouze oblasti odpadového hospodářství, nýbrž postihuje různé sektory, oblasti a aktivity. Komplexní Programy předcházení vzniku odpadů se netýkají pouze sektoru nakládání s odpady, ale rovněž těžebního sektoru a výrobního průmyslu, návrhářů a vývojářů, poskytovatelů služeb, vzdělávání a osvěty, odborných, nevládních a dobrovolných organizací, veřejné i soukromé spotřeby. Tento rozměr je zapotřebí vnímat při přípravě všech cílů a opatření, která mají vést k činnostem skutečně předcházejícím vzniku odpadů a z pohledu vývoje a kontroly v budoucích letech musí být zároveň smysluplně a prokazatelně správně vyhodnocovány.

Prevenční přístupy v oblasti odpadového hospodářství nejsou ničím zásadně novým a již dlouhodobě jsou zakomponovány do strategických dokumentů Evropského společenství i České republiky. Ve směrnici je pak uloženo členským státům vytvořit národní programy předcházení vzniku odpadů do 31. 12. 2013, a to buď jako samostatný dokument, jako součást Plánu odpadového hospodářství, nebo jako součást jiného vhodného dokumentu (dále jen „Programy“).

 

Co vedlo Evropské společenství k tomuto kroku

V Evropě každoročně narůstá množství produkovaného odpadu. Každým rokem se v Evropské unii vyhodí téměř 3 miliardy tun odpadu, z toho 70 milionů tun nebezpečného. Toto množství pak odpovídá přibližně 6 tunám pevného odpadu produkovaného na každého Evropana. Oddělení hospodářského růstu a vzniku odpadu je klíčovým cílem Rámcové směrnice o odpadech. Stabilizování tvorby odpadu už není dle Evropské komise dostatečné a je proto třeba zajistit snížení nárůstu množství odpadu. Víceméně z těchto údajů vyplývá, že v Evropském společenství dochází ke zbytečnému plýtvání zdrojů.

 

Česká republika a předcházení vzniku odpadů

Česká republika má už ve svém současně platném Plánu odpadového hospodářství (nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR) v kapitole 3.1 zahrnuty prevenční opatření, i když ne v tak širokém rozsahu jako nyní vymezuje směrnice a speciální metodická příručka, kterou za účelem přípravy Programů Evropská komise vydala pro členské státy v říjnu 2012 pod názvem „Příprava předcházení vzniku odpadů“ – „Preparing a Waste Prevention Programm Guidance document“ (dále je „příručka“). V této příručce je kromě jiného kladen důraz na přípravu programu prevence pro vytipované toky odpadů a na dostatečnou kvalitu zpracování technických podkladů.

Je třeba zmínit, že předcházení vzniku odpadů se pochopitelně objevuje i v hierarchii nakládání s odpady a je tudíž součástí zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Rovněž implementací řady tzv. výrobkových směrnic, které se zabývají celoživotním cyklem výrobků, jsou jejich prevenční opatření transponována do zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Jedná se zejména o elektrozařízení, baterie a akumulátory a vozidla na konci životnosti. U elektrozařízení a vozidel na konci životnosti je problematika obsahu nebezpečných látek řešena v nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které je v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu a vyhláškou č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (prostřednictvím závazného odkazu na použití směrnice v příloze I. a), která je zase v kompetenci Ministerstva dopravy. Problematika prevence u obalů je pak začleněna do zákona č. 447/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

U výrobkových směrnic se jedná o prevenci zejména u omezování nebezpečných látek při výrobě, opakované použití výrobku, o snadnou demontáž dílů u vozidel na konci životnosti a o omezování hmotnosti u obalů.

V České legislativě bylo novelou zákona o odpadech č. 154/2010 Sb. zakotveno zpracování programů prevence do Plánů odpadového hospodářství ČR. Proto součástí nového Plánu odpadového hospodářství (dále jen „POH“) bude rovněž problematika předcházení vzniku odpadů České republiky. Nový Plán odpadového hospodářství ČR však bude zpracován s účinností od roku 2015, a proto bylo nutno přistoupit ke zpracování samostatného dokumentu tak, aby byl splněn termín transpozice Rámcové směrnice o odpadech do české legislativy. Ve stručnějším rozsahu bude tedy problematika zapracována i do připravovaného nového POH ČR.

Toky v odpadovém hospodářství, které by měly být v nově připravovaném dokumentu podrobněji analyzovány a sledovány, byly vytipovány při jednání Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o. p. s. dne 26. 10. 2012. Jedná se o následující toky.

  • Komunální odpad
  • Biologicky rozložitelný odpad
  • Odpad z potravin/ potraviny
  • Odpad a výrobky na konci životnosti z výrobkových směrnic (obaly, elektro, baterie a akumulátory, vozidla s ukončenou životností)
  • Stavební odpady/stavební materiály
  • Textilní odpad/textil k opětovnému použití

Další projednání postupu přípravy Programu proběhlo na ministerstvu dne 16. 11. 2012 s vybranými subjekty na úrovni zainteresovaných ministerstev, odborných sdružení, zástupců podnikatelské sféry, výzkumu, nevládních organizací (cca 50 účastníků), kde byla představena příručka a sledované toky a přítomní zde byli vyzváni k zaslání podkladů ze své úrovně.

Jelikož se v rámci odpadového hospodářství zatím pracovalo pouze s omezeným rozsahem obecněji formulovaných opatření prevence a v ČR nebyly nikým systematicky shromažďovány podklady k vytipovaným tokům, bylo následně zadáno zpracování dalšího technického podkladu. Podklad pro MŽP zpracovalo Centrum odpadového hospodářství VÚV T.G.M., v. v. i. a ministerstvo ho obdrželo v červenci 2013.

Program prevence je připravován pro období let 2014 – 2019, tj. na 6 let, jak je požadováno Rámcovou směrnicí o odpadech. V analytické části připravovaného dokumentu je popsána výchozí situace nastavení rámce předcházení vzniku odpadů na úrovni EU a ČR, a to včetně zásadních dokumentů a předpisů k této problematice. Dále jsou v něm analyzovány důležité nástroje předcházení vzniku odpadů, jako jsou např. systémy environmentálního řízení - ISO 14000 a EMAS, ekoznačení, čistší produkce, dobrovolné dohody, zelené veřejné zakázky, environmentální vzdělávání a výchova a osvěta, podpora vědy a výzkumu v oblasti prevence, činnosti nevládních a dobrovolných organizací, atd. V analytické části je dále provedena základní analýza situace u vybraných toků odpadů, u kterých byla identifikována potřeba dalšího rozpracování předcházení vzniku. V návrhové části dokumentu jsou pak nastaveny cíle a opatření k jejich naplnění.

Jelikož se jedná o koncepční dokument, musí být provedeno jeho posouzení vlivů na životní prostředí tzv. SEA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tento proces bude v nejbližší době zahájen oznámením koncepce.

V době vzniku článku (2. 8. 2013 – pozn. redakce) byl dokument připravován do vnitřního připomínkového řízení. O dalších následných krocích a samotném dokumentu bude ministerstvo čtenáře Odpadového fóra rádo informovat.

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2013

Autor: Ing. Marie Vorlíčková, CSc. (Ministerstvo životního prostředí - Odbor odpadů, marie.vorlickova@mzp.cz)