Více času na podstatné

Připravované změny právních předpisů v oblasti prevence závažných havárií

05.03.2013 08:00

Prevence závažných havárií s přítomností velkých množství nebezpečných látek je systém nastavený pro objekty, ve kterých jsou umístěny vybrané nebezpečné chemické látky, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku případné závažné havárie a omezit její následky. V ČR je tato oblast řízena zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií v aktuálním znění.

Právní předpisy ČR pro tuto oblast vycházejí ze směrnice 96/82/ES (tzv. SEVESO II). Vzhledem ke změnám v systému klasifikace nebezpečných látek v EU, na který se směrnice odkazuje, bylo třeba SEVESO II upravit. Přezkum ukázal, že směrnici není potřeba podstatněji měnit. Přesto byly provedeny v řadě oblastí různé úpravy s cílem vyjasnit a aktualizovat některá ustanovení a zlepšit její prosazování. Výsledkem úprav je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES, která byla vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 7. 2012.

Směrnici SEVESO II ruší s účinkem ode dne 1. 6. 2015. Členským státům bylo uloženo, aby uvedly v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. 5. 2015 a tyto předpisy použily od 1. 6. 2015. Výjimku tvoří článek 30, který upravuje otázku těžkých topných olejů, souladu s ním je třeba dosáhnout do 14. 2. 2014, s použitím od 15. 2. 2014.

 

Více čtěte na BOZPinfo.cz ZDE.

 

Zdroj: BOZPinfo.cz