Více času na podstatné

Příručka projektu CERREC pomáhá začít s opětovným použitím

06.11.2013 13:24

Opětovné použití je zatím v České republice stále lidově řečeno v plenkách. Samozřejmě, obrovský posun byl zaznamenán díky projektu CERREC, ale přesto stále chybí zkušenosti i pevnější ukotvení tohoto nového způsobu nakládání s odpady. A především proto byla v rámci projektu CERREC vytvořena příručka, která má proces zavádění akreditovaných center a sítí pro opravy a opětovné použití podpořit.  

Záměrem příručky je poskytnout zájemcům doporučení a proveditelné instrukce pro celý průběh procesu realizace nových centerpro opětovné použití -  od sběru zboží po jeho prodej. Vedle toho se ale věnuje možným modelům realizace jednotlivých center, finančním aspektům i například otázce marketingu a public relation v této oblasti. Příručka je cílena nejen na zainteresované subjekty a organizace v oboru odpadového hospodážství a sociálního podnikání, ale i úřady.

Zájemce o realizaci centra pro opětovné použití tak provede celým procesem implementace  poněkud netradiční formou, kdy čtenář sám si musí umět odpovědět několik zákjladních otázek.

 

Přínosy aktivit pro opětovné použití odpadů

Proč vlastně rozvíjet segment opětovného použití? Především proto, že vede v mnoha případech k úspoře energetickýcha zdrojů a omezení produkce odpadů i skleníkových plynů. Vedle toho přispívá také k ochraně cenných přírodních zdrojů. Opětovné použití má ale také  nezanedbatelné socio-ekonomické přínosy. Fungující systém opětovného použití poskytnuje cenově dostupné produkty „z druhé ruky“ pro obyvatele s nižšími příjmy a představuje významný segment v oblasti tvorby nových pracovních míst, navíc mnohdy zaměřených na zaměstnávání lidí s obtížným uplatněním na pracovním trhu.

Tím, že se Česká republika zavázala k přijetí cílů Tématické strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace (Thematic Strategy on aste Prevention and Recycling) i evropské směrnice o odpadech (Directive 2008/98/EC on waste), jsme motivováni regovat okamžitě.

To znamená propagovat a podporovat opětovné použití odpadů a přípravu na něj. Jedna z možností, jak dosáhnout tohoto cíle je právě zaváděním center a sítí pro opětovné použití odpadů.

 

Oživení poptávky a příležitosti pro dárce

Jaké kroky je tedy pro dosažení efektivního opětovného použití odpadů třeba učinit? Především na jedné straně podpořit poptávku po opětovně použitém zboží, na straně druhé oslovit co možná nejvíce společností, které mají zájem se aktivně podílet na tomto obchodním odvětví opětovného použití.

Vedle toho je ale stejně důležité dát spotřebitelům možnost pohodlně darovat veškeré možné typy opravitelného nebo znovu použitelného zboží, které by jinak vyhodili – ať už nábytek, oblečení, elektrické spotřebiče, hračky, sportovní vybavení, atd. A to s co nejmenším možným úsilím donora. V ideálním případě by tento způsob nakládání s odpadem měl pro spotřebitele být pohodlnější než věci vyhodit.

Pro zajištění efektivního sběru těchto produktů, jejich oprav, repase či prodeje, jsou klíčové zejména dostupné a odpovídající vybavení, stejně jako adekvátní a kompletní informace pro uživatele. Díky nim je možné se vyhnout zničení nebo poškození jednotlivých součástí a zachovat možnost toto zboží  opětovně použít.

Co se týče potencionálních partnerů takového projektu, zájmy zúčastněných organizací, ale i velikost subjektu, oblast podnikání, typ organizace se mohou diametrálně lišit. Pro vybudování a úspěch takového centra je ale rozhodující, aby celá tato síť vznikla společně a v rámci již existujících struktur. Tak je reálné dosáhnout plnění závazků všech zúčastněných partnerů a také společného odhodlání.

 

Příručka nabízí pět bodů k úspěchu

Příručka pokrývá pět klíčových bodů - tipů, které mají dopomoci k rychlejšímu šíření opětovného použití nejen v rámci České republiky:

 1. Zhodnocení aktuálního stavu
 2. ANALÝZA POTENCIÁLU
 3. STRATEGIE/KONCEPT
 4. PILOTNÍ AKTIVITY
 5. DOKONČENÍ procesu založení sítě

 

Prvním krokem potřebným k realizaci aktivit týkajících se opětovného použití je získání detailních informací a dat o aktuální situaci a podmínkách pro opětovné použití v daném regionu. Proto je klíčové už od počátku záměru projektu centra pro opetovné použití dostat se do kontaktu se zainteresovanými subjekty, ale také se subjekty, které vystupují proti tomuto záměru, a zahrnout je do projektu

Na základě výsledků analýz by měly být identifikovány možnosti současného stavu trhu, postoj společnostii,  stejně tak jako nedostatky a rizika.

Získaná data pak umožní vytvořit koncept a naplánovat strategii pro provedení dalších konkrétních činností. Neměl by samozřejmě chybět forma spolupráce jednotlivých partnerů, definování kompetencí, zajištění praktických aspektů a upřesnění finančních zdrojů.

Na základě prodiskutovaného návrhu praktického provedení pak může být realizovanám samotný projekt v pilotní fázi, který by měl být poctivě sledován a monitorován. Úspěšná realizace pilotního projektu je pak předposledním krokem k dokončení kompletního konceptu sítě pro opravy a opětovné použití.   

 

 

 

Rady z praxe i modelové příklady

Příručka ve čtyřech sekcích věnujících se získání produktů, přípravě na opětovné použití, prodeji a procesu akreditace shrnuje formou otázek doporučení, čemu se v jednotlivých fázích procesu implementace věnovat. Mimo to také dává zájemcům příležitost získat několik dobrých tipů z praxe.  Tady je malá ukázka:

Praktické rady pro získávání zboží:

 • Nejhodnotnější zboží/zařízení pro proces opětovného použití získáte přímo z domácností. V porovnání s věcmi odkládanými ke stejnému účelu ve sběrných dvorech nebo při sběru objemného odpadu jsou mnohem nejkvalitnější.
 • Ujistěte se, že jste široké veřejnosti sdělili všechny výhody a přínosy opětovného použití - ekologické, sociální i ekonomické.
 • Stanovte si jasné standarty pro odběr zboží, tak aby bylo opět použitelné a prodejné. A také aby odpovídalo možnostem centra.
 • Pro centrum pro opětovné použití najděte vhodnou lokalitu – vybraná lokalizta by měla zajistit snadnou dostupnost zejména pro lidi, kteří vám chtěji nepotřebné věci darovat (dostatek parkovacích míst apod.).

Praktické rady při nakládání s elektrozažízeními:

 • O dodávkách zboží a realizované práci pro zajištění bezpečnostních standardů si veďte záznamy. Můžete tím nejen dokázat provedenou práci na výrobku, ale máte podklad i pro případné stížnosti a reklamace.
 • Elektro zařízení, které prodáváte, by mělo být pro zákazníky jasně a viditelně označeno, že bylo testováno a je tak bezpečné a plně funkční. Také je informujte o 1 roční záruce na vaše zboží, abyste zahnali obavy zákazníků ohledně bezpečnosti a kvality zboží (viz. požadavek Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, kde je prodejce zákazníkovi odpovědný za jakékoliv neshody během záruční doby jednoho roku).
 • Dbejte na to, aby nedošlo k poškození nebo zničení zboží během transportu (vyhněte se drobným oděrkám, povrchovým poškozením, apod. - maximalizujete užitek opětovného použití) a vyhněte se kontaminaci z EEE / WEEE.

 

Praktické tipy pro design obchodu s použitým zbožím:

 • Vzhledem obchodu se můžete zaměřit buď na určitou specifickou skupinu nebo nebo oslovit jednotně celou škálu zákazníků. Umouněná atmosféra může na jedné straně vyděsit zákazníky s lepším finančním postavením a na druhé může příliš přepychový design odradit lidi, kteří hledají dobrý kup či patří do nízkopříjmové skupiny obyvatel. Obecně se ale platí doporučení, že obchody, zboží v nich i cenová politika by měla být cílena na zákazníky napříč sociálním postavením.
 • Jednotný, snadno rozpoznatelný design obchodů i napříč regiony rozhodně podpoří pozitivní image produktů z druhé ruky u zákazníků. 
 • Je dobré, aby si lidé obchody s použitým zbožím vůbec nespojovali s odpadovým hospodářstvím. Síť velmi úspěšných obchodů s použitým zbožím „kringwinkel“ ve Flandrech své prodejní plochy striktně oddělují od prostorů určených ke sběru nepotřebných vecí či repasi. Věnují pozornost atraktivním výlohám, moderním informačním panelům, rozdělení prodejní plochy dle kategorií produktů a viditelnému ocenění veškerého zboží.

 

Scénáře pro centra na opětovné využití odpadů/vybavení

Příručka byla vytvořena pro implementaci opatření pro opetovného použití zejména v zemích podílejících se na projektu CERREC, tedy většiny zemí střední Evropy. Jelikož struktura a podmínky se v těchto zemích v mnoha aspektech významně liší (viz. závěry Hodnocení národních podmínek pro implementaci opatření pro opětovné použití; CERREC 2012), příručka tak přináší pouze obecně platné podmínky pro úspěšné zřízení těchto sítí.

Obecně totiž neexistuje jasně daná a jednotná definice, jak má centrum pro opětovné použití vypadat. Stávající centra ve Flandrech (Kringloopcentrum), Francii (Envie) nebo Německu (Stilbruch) se značně liší. Není tak přesně definováno ani kdo provozuje taková centra (veřejné, soukromé společnosti, sociální podniky, ziskové společnosti, ..), ani jaké funkce a služby by centra měla nabízet (sběr, přípravu na opětovné použití, prodej).

Příručka pro zavádění akreditovaných center a sítí pro opravy a opětovné použití byla vytvořena v rámci projektu CERREC (Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks), který je podpořen z programu Central Europe a spolufinancován z ERDF. Výstupy projektu jsou k dispozici na na webové stránce projektu (www.cerrec.eu/downloads/), případně nás neváhejte kontaktovat na info@cerrec.eu.

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2013

Autor: Leona Šimková (simkova@biom.cz), Jan Huk (huk@biom.cz)