Více času na podstatné

Přírůstky v databázi odborných článků z českých i zahraničních časopisů (databáze RESERS)

07.05.2012 09:41

Databáze RESERS je anotovaná bibliografická databáze odborných článků z českých i zahraničních časopisu a vybraných sborníků zaměřených na odpadové hospodářství a související oblasti.


Švédská zpráva ukazuje způsoby, jak omezit velké množství potravinářských odpadů
Podle nové zprávy švédského Úřadu pro zemědělství se třetina potravin vyrobených v zemi nikdy nesní. Existují však způsoby, jak jejich množství redukovat. Studie ukazuje, že je možné snížit množství potravinářských odpadů a zajistit, aby nadbytečné potraviny byly využity jiným způsobem. Potravinářské odpady jsou nejen environmentální, ale i ekonomický problém. Domácnosti utratí v průměru 500 švédských korun (54,32 EUR) za budoucí odpad. Plýtvání potravinami lze považovat i za etický problém vzhledem k tomu, že na světě jsou chronicky podvyživení lidé. Potravinářské odpady se liší v různých částech světa a u různých potravin. V bohatých zemích hrají důležitou roli spotřebitelé - vyžadují např. jen brambory určité velikosti a způsobují tak farmářům vznik odpadu.
I když potravinářské odpady lze využít např. k výrobě biopaliv, nikdy se tím nevyváží environmentální dopad způsobený výrobou potravin. Je proto třeba se snažit v první řadě, aby potravinářské odpady vůbec nevznikaly.
 

Slovenský nový zákon o odpadech bude bojovat proti ilegálním skládkám
Nový slovenský zákon o odpadech, který začne platit od 1. ledna 2012, bude implementovat veškerou odpadovou legislativu EU od r. 1998. Slovensko obdrželo dříve varování od Evropské komise, že všechny předpisy EU nebyly transponovány do slovenského práva. Cílem slovenského Ministerstva pro životní prostředí je zvýšit podíl separovaně sbíraného a recyklovaného odpadu a omezit množství odpadu, které se skládkuje, za současného posílení spalování. Prioritou budou rovněž ilegální skládky. V zemi je kolem 6 000 ilegálních skládek, které obsahují domovní, ale i nebezpečné odpady jako elektroopady nebo stará vozidla. Nová legislativa přinese podstatnou změnu hierarchie nakládání s odpady a nový program prevence vzniku odpadů.

 

Dánsko se snaží najít dostatek odpadů ke spalování ve spalovnách na výrobu energie
Dánsko zvažuje dovoz odpadů ze zahraničí ke spalování v zařízeních na výrobu energie. Dánsko je v rámci EU na předním místě ve spalování odpadů s výrobou elektřiny a tepla. Tento způsob nakládání s odpady odklání 95 % veškerého odpadu od skládkování. V poslední době se projevily problémy s nedostatkem vhodných odpadů ke spalování, zejména v zemědělských oblastech. Začal dovoz prvních odpadů z Německa a plánuje se rovněž dovoz ze Spojeného království. Přesto se v zemi plánuje stavba velké nové spalovny v Kjellerupu. Dovoz odpadů ze zahraničí se setkal v Dánsku s kritikou. Navíc nová studie Dánské technické univerzity odhalila, že vysoký podíl plastů v dánských domovních odpadech vede k mnohem vyšším emisím oxidu uhličitého ze spalování, než se původně odhadovalo.

 

Francie notifikuje návrh vyhlášky o odpadním nábytku s prodlouženou odpovědností výrobce
Francie notifikovala u Evropské komise návrh právní úpravy pro odpadní nábytek. Návrh vyhlášky zavádí princip prodloužené odpovědnosti výrobce za prevenci vzniku odpadu z nábytku a nakládání s ním. Výrobci budou muset zajistit sběr, odstraňování a zpracování nábytku na konci životního cyklu.
Pokud ovšem ponese nábytek značku obchodu, ponese odpovědnost obchod. Vyhláška bude platit pro nábytek z domácností a pracovišť, bude zahrnovat i nábytek od neziskových organizací a zahradní nábytek, kromě položek považovaných za "dekorace". Záměrem právní úpravy je snížit množství a míru nebezpečnosti odpadního nábytku. Cílem bude dosažení podílu opětovného použití a recyklace 45 % u nábytku z domácností a 75 % u nábytku z pracovišť do r. 2015.

 

Má se tuhý odpad před anaerobním vyhníváním upravovat? Hodnocení environmentálních nákladů
Mnohé studie ukázaly efektivitu předúpravy tuhého odpadu před anaerobním vyhníváním, nikdo ovšem neanalyzoval její environmentální dopady/náklady. Práce z environmentálního hlediska vyhodnocuje 7 různých způsobů předúpravy aplikovaných na dvou druzích odpadů – na kuchyňských odpadech a čistírenských kalech - s využitím metodologie hodnocení životního cyklu. Výsledky ukázaly, že environmentální zátěž spojenou s předúpravou odpadů nelze vyloučit. Na základě testovaných alternativ lze doporučit předúpravu typu presurizace-depresurizace a chemickou předúpravu, zatímco tepelné způsoby předúpravy a ozonizace vyžadují optimalizaci energetické efektivity, aby se jejich dopad na životní prostředí snížil. Kombinace nejvhodnějších metod, např.
mechanických a chemických, se v tomto okamžiku jeví jako nejlepší alternativa.

 

Zákaz skládkování podle EEA ušetří miliony tun CO2
Podle nové zprávy Evropské agentury pro životní prostředí EEA by úplný zákaz skládkování odpadů v celé EU ušetřil 78 mil. t CO2 ekvivalentu. Zpráva "Možnosti odpadů - minulé a budoucí přínosy lepšího nakládání s komunálními odpady pro klima" poukazuje na to, že biologicky rozložitelné odpady uložené na skládku produkují při rozkladu metan. Tento plyn se dá zachycovat a využívat k výrobě energie, ovšem hodně jej uniká do atmosféry, kde má velký dopad na klima. Proto je důležitým cílem odpadové politiky EU redukovat množství skládkovaných odpadů. Množství odpadů v EU roste a do r. 2020 může dosáhnout 558 kg na osobu, nebude-li uplatněna efektivní politika ke snížení jeho množství. Kdyby všechny členské státy EU splnily cíle podle směrnice o skládkách, emise by se mohly do r. 2020 snížit o dalších 62 mil. t. Zpráva je součástí politiky EU, jejímž záměrem je snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do r. 2020.

 

Irsko zvyšuje poplatky za skládkování
Poplatky za skládkování se v Irsku od července 2012 zvyšují ze 30 EUR na 50 EUR/t a do července 2013 dosáhnou 75 EUR/t. Změna poplatků je ustanovena zákonem z r. 2011, jehož záměrem je odklonit odpady od skládky a podpořit jiné způsoby nakládání s odpady. Irsko dosud skládkuje 60 % odpadů, což je ve velkém kontrastu se státy jako Švédsko a Nizozemsko, které již skládkují pouze 1 %. Zákon stanoví strop pro poplatky 120 EUR/t.

 

Správné nakládání s odpady vytvoří pracovní místa a sníží náklady, říká zpráva
Úplná implementace odpadové legislativy EU by do r. 2020 ušetřila ročně 72 mld. EUR, zvýšila roční obrat sektoru nakládání s odpady a recyklace a vytvořila přes 400 000 pracovních míst. Zpráva zveřejněná Evropskou komisí 13. ledna 2012 poukazuje na to, že ilegální nakládání s odpady v členských státech brzdí příležitosti ekonomického růstu, a že přísnější národní kontroly a lepší znalosti o nakládání s odpady by mohly přinést hodně zlepšení. Zpráva analyzuje dopady lepší implementace a vymáhání odpadové legislativy a dokládá, že efekt by byl výrazný. Vyhodnocuje případové studie z Kypru, Německa, Irska, Itálie a Nizozemska a vyzdvihuje ekonomické, finanční a sociální přínosy pro členské státy. Zpráva vyvozuje závěr, že je nedostatek informací o kvalitě a množství odpadů, i když situace se zlepšuje. Vyzývá také k lepšímu uplatňování principu "znečišťovatel platí" a k širokému uplatňování ekonomických nástrojů, například růstu nákladů za odstraňování odpadů.

 

Trh průmyslových odpadů v EU má hodnotu 56 mld. EUR
Evropský trh nakládání s průmyslovými odpady má podle nové zprávy konzultační firmy Frost & Sullivan hodnotu 75 mld. USD (56 mld. EUR). Zpráva konstatuje, že poptávka po službách recyklace a využívání odpadů roste. Podle zprávy je většina evropských zemí v souladu s legislativou EU, hodlají omezit skládkování a upřednostňují výrobu energie z odpadů a materiálové využití pomocí recyklace. Jako výrazné faktory ovlivňující trh zpráva identifikovala ekonomický růst, úroveň průmyslové výroby a místní odpadovou legislativu. Novým segmentem trhu je nyní recyklace vzácných kovů. Klíčové růstové trhy jako Spojené království a země jižní Evropy jsou motivovány potřebou splňovat požadavky směrnic EU. Růstové jsou i velké trhy jako  německo a Francie, kde přetrvává poptávka po službách nakládání s průmyslovým odpadem.

 

Třídicí zařízení poslední generace
Firma Sita si vybrala department Haute-Marne k vybudování moderního centra na automatické třídění odpadů z obalů o kapacitě 10 000 t ročně. Třídění probíhá bez zásahu člověka pomocí magnetického pásu, vibračního síta, optického systému a vířivého proudu. Postupně jsou vytříděny kovy, prvky jako
zátky, kapsle, střepy skla, dutá a plochá tělesa (časopisy, krabice) a nakonec hliníkové obaly. Zařízení zpracovává hlavně odpady vyprodukované 190 000 obyvateli departmentu. V současné době třídí 7 500 t, což je o čtvrtinu méně, než kolik by umožňovala kapacita. Rezervní kapacita je ponechána kvůli předpokládanému zvýšení množství obalů ve střednědobém výhledu.

 

a další zajímavé informace se můžete přečíst ZDE

 

 

zdroj: MŽP