Více času na podstatné

Program Dešťovka: Seznam obcí v suchých oblastech ke stažení!

18.05.2017 07:50

V pondělí 29. května 2017 odstartuje celorepublikový dotační program pro boj se suchem – Dešťovka s dotací na hospodaření s dešťovou vodou až 50 procent. Lidé mohou získat dotaci na nádrže zachycující dešťovou vodu k využití na zálivku i ke splachování nebo na přečištění a využití šedé vody v domácnostech. Základní a nejjednodušší systém, tj. pořízení nádrže na dešťovou vodu s využitím pouze pro zálivku zahrady mohou ale využít jen domácnosti v obcích zasažených suchem. Které to jsou, poradí nový seznam na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz (ke stažení viz níže). Sofistikovanější systémy využívající dešťovou vodu i na splachování toalet nebo recyklující odpadní vodu si pak mohou s dotací pořídit lidé po celé České republice.

Cílem nového dotačního programu, který koncem dubna společně vyhlásily Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP), je pomoci domácnostem řešit situaci s nedostatkem užitkové vody v době sucha a ušetřit náklady na pitnou vodu.

„Připraveno máme 100 milionů korun. Chceme motivovat občany k efektivnímu a udržitelnému hospodaření s vodou. Dotace budeme dávat na tři typy systémů. O dotaci si mohou požádat lidé po celé České republice. Jen ten nejjednodušší systém, spočívající v pořízení nádrže na dešťovou vodu, kterou budou lidé využívat pouze na zalévání zahrady, podpoříme pouze v oblastech, kde se již nyní potýkají s kritickým nedostatkem vody. Například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů," informuje ministr Brabec a dodává, že dotace se v případě tohoto nejjednoduššího systému může vyšplhat až na 55 tisíc korun.

Zda konkrétní obec patří dle kritérií programu [1] mezi suchem postižené oblasti, lidé doloží v rámci žádosti o dotaci buď formou písemného stanoviska obce, nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. na webových stránkách obce). Nově mají také zájemci možnost nahlédnout do “živého“ seznamu již ověřených obcí, který pro ně vede Státní fond životního prostředí ČR.  Sem jsou postupně zapisovány informace z obcí podle toho, zda spadají či nespadají do suchých oblastí a zda již tuto informaci podaly na SFŽP.

„Abychom žadatelům usnadnili hledání, zda právě jejich obec leží v oblasti s akutním nedostatkem vody, zpracovali jsme dotazník, který jsme prostřednictvím Svazu měst a obcí České republiky rozeslali na všechny obce i městské části v ČR. Na základě došlých odpovědí průběžně aktualizujeme seznam prověřených obcí, který je k dispozici na webových stránkách programu. Pokud žadatel najde v seznamu informaci, že jeho obec spadá do suchem postižené oblasti, nemusí již spolu s žádostí dokládat tuto informaci a podání žádosti tak bude pro něj ještě snadnější,“ upřesňuje ministr Brabec.

„Seznam je samozřejmě závislý na obcích, tedy zda již tuto informaci předaly na Fond. Pokud bude v seznamu pro danou obec uveden otazník, znamená to, že jsme od jejich zástupců ještě neobdrželi vyjádření. V takovém případě musí žadatel individuálně doložit naplnění kritérií stanoviskem obce nebo odkazem na webové stránky,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Seznam obcí v suchých oblastech ke stažení - ZDE

 

Splachovat dešťovkou může každý

Dešťovka ale není zdaleka jen pro domácnosti ze suchých oblastí. Využívat dešťovou vodu na zálivku zahrady a zároveň na splachování toalet v domě může s dotací až 50 procent, kterákoli domácnost. „Na pořízení tohoto sytému budeme přispívat částkou až 65 tisíc korun. Minimální velikost nádrže však musí být 2 m3,“ vysvětluje Petr Valdman.

Poslední, nejdůmyslnější systémy, který vedle dešťové vody využívá už jednou použitou vodu ze sprchování nebo mytí, bude zajímavý zejména pro stavebníky nových rodinných či bytových domů. „Vedle dotace na jeho pořízení, která se může vyšplhat až na částku 95 tisíc korun, mohou žadatelé získat dalších 10 tisíc korun na úhradu nákladů na projektovou dokumentaci,“ dodává Petr Valdman.

 

Řekněte si o dotaci – začínáme 29. května v 10:00 hodin

Do zahájení příjmu žádostí zbývají zhruba dva týdny. Online aplikace pro elektronický příjem žádostí bude pro žadatele otevřená na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz, kde již nyní žadatelé naleznou přehled nejčastějších otázek včetně odpovědí a dotační kalkulačku, na které si mohou spočítat, jak velkou nádrž si budou muset pořídit a kolik mohou na vybraný systém získat peněz. Pro větší názornost jsou informace doplněny o přehledná schémata s jednoduchým popisem, jak který systém funguje.

Se svými dotazy se mohou žadatelé obrátit na bezplatnou telefonní linku 800 260 500, na e-mailovou adresu info@sfzp.cz nebo využít možnosti osobních konzultací na kterémkoli krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR.
„O informace o pilotním programu je u veřejnosti teď obrovský zájem. Nikdo by tak neměl podání žádosti odkládat na později. Pokud se se spuštěním příjmu žádostí zájem potvrdí, jsme připraveni hledat na lepší hospodaření s vodou v domácnostech další peníze nad rámec prvních 100 milionů korun,“ uzavírá ministr životního prostředí Richard Brabec.

[1] Pro získání dotace na nádrž pro akumulaci vody jen na zálivku musí být naplněno alespoň jedno z následujících kritérií. Pokud v obci bylo od roku 2014:

  • nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
  • místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
  • místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.


 

Často kladené otázky:

Otázka: Pro koho je program Dešťovka určen?

Odpověď: Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.

 

Otázka: Kde všude mohu žádat o dotaci na systém akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady bez napojení na rozvody v domě. Co mám v tomto případě doložit?

Odpověď: Nejjednodušší systémy jsou podporovány pouze v obcích s akutním nedostatkem vody, kde platí alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

  • V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji.
  • V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
  • V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

 

Tuto skutečnost doložíte buď stanoviskem příslušné obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. vyhlášky uveřejněné na internetových stránkách obce).

 

Otázka: Nabízená řešení jsou velmi drahá, vyplatí se to vůbec?

Odpověď: Návratnost investice se liší u každého projektu. V našich modelových příkladech počítáme při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému 20 let bez dotace a cca 10 let s dotací. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

 

Otázka: Proč nepodporujete i menší nádrže, např. sudy pod okapy?

Odpověď: Poslední studie ukazují, jakým způsobem se mění klima v České republice, zdá se, že kumulativní úhrn srážek v roce zůstane obdobný, avšak období intenzivních srážek budou střídána obdobími sucha. Z tohoto důvodu je nutné využít maximální možné kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle používána. Kapacita sudů či obdobných nádrží je z tohoto pohledu zcela nedostatečná.

 

Otázka: Od kdy si mohu podat žádost?

Odpověď: Žádosti jsou přijímány od 29. 5. 2017 10:00.

 

Otázka: Jakým způsobem si mohu podat žádost? Nemám čas stát někde ve frontě.

Odpověď: Podání žádosti probíhá elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka.cz, vše tak vyřídíte z pohodlí domova.

 

Otázka: Nemám možnost si podat elektronickou žádost, jak mám postupovat?

Odpověď: V takovém případě je možné podání žádosti na kterémkoliv krajském pracovišti Fondu, kde Vám naši specialisté s vyplněním žádosti pomohou.

 

Otázka: Musím žádost vyřizovat osobně nebo mohu nechat vyřízení dotace na dodavatelské firmě?

Odpověď: Pro vyřízení dotace samozřejmě můžete zplnomocnit další osobu, v takovém případě nezapomeňte k žádosti doložit podepsanou plnou moc.

 

Otázka: Jaká je časová způsobilost výdajů? Mohu si pořídit např. akumulační nádrž ještě před podáním žádosti?

Odpověď: Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu (27. 4. 2017) a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti.

 

Otázka: Mohu si pomocné práce, například zemní práce nebo obsypání nádrže, realizovat svépomocí?

Odpověď: Ano, je to možné, avšak v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu.

 

Otázka: Za jak dlouho musím projekt dokončit?

Odpověď: Na realizaci celého projektu vám poskytneme 1 rok od akceptace (zkontrolování a písemné stvrzení) žádosti.

 

Otázka: Kdy dostanu dotaci? Nabízíte i předfinancování?

Odpověď: Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. O možnosti předfinancování zatím neuvažujeme.

 

Otázka: Mohu si podat žádost o dotaci na systém u rozestavěného domu ještě před úředním schválením k užívání (tj. před kolaudací či souhlasem s užíváním stavby)?

Odpověď: Ano, podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, avšak dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním).

 

Otázka: Jaká je udržitelnost projektu, kdy musím systém řádně provozovat.

Odpověď: Doba udržitelnosti je nastavena na 5 let.

 

Otázka: V březnu 2017 jsem dostavěl nový rodinný dům, mám ho uvažovat jako stávající nebo jako novostavbu?

Odpověď: Za stávající dům je z hlediska výzvy považován dům, který byl schválen k užívání (zkolaudován) do data vyhlášení výzvy včetně. Domy úředně dokončené po datu vyhlášení výzvy jsou považovány za novostavby.

 

Otázka: Pokud budu srážkovou vodou splachovat toalety, musím provozovateli kanalizace platit stočné?

Odpověď: Ano, pokud se tak chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním správný postup.

 

Otázka: Existují povinné seznamy certifikovaných výrobků nebo dodavatelů?

Odpověď: Nikoliv, žádné seznamy certifikovaných výrobků či dodavatelů nejsou pro tento program zavedeny.

 

Otázka: Mohu získat dotaci na dům zkolaudovaný jako budova k rodinné rekreaci, kde mám nahlášen trvalý pobyt?

Odpověď: Bohužel v tomto případě není možné dotaci získat, domy určené k rekreaci nejsou podporovány, a to ani v případě, že tam má žadatel nahlášen trvalý pobyt.

 

Otázka: Bojím se, že se vyřizování žádosti protáhne.

Odpověď: Administrace je rychlá, dodržujeme pravidlo 3 týdnů, kdy žadatel vždy obdrží odpověď na své podání (žádost / doplnění žádosti / doložení realizace) do 3 týdnů. Tento systém se nám již osvědčil v programu Nová zelená úsporám.

 

Technické otázky

Otázka: Kde zjistím, jak velkou akumulační nádrž musím použít pro získání dotace?

Odpověď: Nejsnazší cesta vede přes dotační kalkulačku na www.dotacedestovka.cz, kam zadáte vaši lokalitu, velikosti a parametry střechy, zahrady apod. a ihned se dozvíte, jakou velikost nádrže musíte zvolit.

 

Otázka: Ve výpočtu mi vyšla požadovaná velikost nádrže 4 m3, rád bych však instaloval větší, je to možné?

Odpověď: Ano, je to možné, avšak proměnná část dotace (3 500 Kč/m3) se bude počítat pouze z vypočteného objemu 4 m3.

 

Otázka: Musím pro akumulaci srážkové vody používat jen podzemní nádrže?

Odpověď: Podzemní nádrže jsou preferovanou variantou, jelikož dokáží zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu akumulované vody. Program však konkrétní typ či umístění nádrží neurčuje, pokud ochráníte akumulovanou vodu před účinky denního světla, zámrzu a výkyvům teplot, můžete použít např. nádrže umístěné ve sklepě či nadzemní řádně izolované nádrže.

 

Otázka: Mohu pro akumulaci srážkové vody využít již nepoužívanou žumpu?

Odpověď: Ano, je to možné, avšak v takovém případě se neposkytuje proměnná část dotace (3 500 Kč/m3).

 

Otázka: Mohu pro akumulaci srážkové vody využít např. i soustavu plastových IBC kontejnerů?

Odpověď: Ano, pokud zajistíte splnění všech podmínek programu (např. zamezení přístupu denního světla, tepelná izolace a ochrana proti zámrzu), avšak v takovém případě se neposkytuje proměnná část dotace (3 500 Kč/m3).

 

Otázka: Mám řadový rodinný dům v uliční zástavbě, kde nemohu využít srážkovou vodu z části střechy orientované do ulice. V podmínkách jsem se dočetl, že podporovány jsou jen systémy zajišťující odvodnění 100 % střechy, mám šanci získat dotaci?

Odpověď: Ano, pokud není z technických důvodů možné systémem zajistit odvodnění 100 % střechy, je možné uplatnit výjimku a postačí zajistit použití alespoň 50 % střechy.

 

Otázka: Mohu do akumulační nádrže svést vodu i z dalších ploch - např. zahradního altánu či garáže?

Odpověď: Ano, je to možné, tyto plochy se pak zahrnují do výpočtu minimálního objemu akumulační nádrže.

 

Otázka: Jsou nějaká omezení, pokud chci využít přečištěnou odpadní vodu na zálivku zahrady?

Odpověď: Ano, v tomto případě je žadatel povinen předložit platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, které bylo vydáno příslušným vodoprávním úřadem.

 

Otázka: Chtěl bych využít systém využívající srážkovou vodu pro splachování toalet, v domě mám tři toalety, kolik jich musím k systému připojit?

Odpověď: V případě stávajících domů musí být napojena alespoň jedna toaleta v obytné části, u novostaveb pak všechny toalety v obytné části.

 

Otázka: Co je to koeficient účinnosti filtru ff, a kde ho najdu?

Odpověď: Je to parametr vyjadřující množství vody, která se z filtru dostane až do akumulační nádrže. Parametr udává výrobce použitého filtru (hodnota mezi 0 a 1). Pokud zatím nemáte filtrační zařízení vybráno nebo hodnotu výrobce neuvádí, zvolte hodnotu ff = 0,85.

 
Požadované dokumenty

Otázka: Jaké dokumenty budou potřebovat při podání žádosti?

Odpověď: Hlavním dokumentem je samotná žádost, kterou vyplníte na internetu. Dále pak odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem. Dále potřebujete písemný souhlas spoluvlastníků domu (je-li relevantní) a pokud žádáte na systém akumulace srážkové vody pouze pro zálivku nezapomeňte na doložení dokladu o akutním nedostatku vody.

 

Otázka: Co je to odborný posudek a kde ho seženu?

Odpověď: Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Odborný posudek zpracovává nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant.

 

Otázka: Co budu potřebovat při doložení realizace?

Odpověď: Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo.