Více času na podstatné

Program EFEKT 2011

23.11.2010 06:16

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje Program EFEKT 2011 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011, resortní část A

Šetrnější veřejné osvětlení, využití skládkových plynů a odpadní energie, nové malé vodní elektrárny nebo třeba poradenství, jak šetřit náklady na energie — desítky takových projektů podpoří program Ministerstva průmyslu a obchodu z programu Efekt 2011.

Program EFEKT je určen na podporu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Dotace jsou poskytovány především na informační a osvětovou činnost pro veřejnost v oblasti úspor energie. Program se zaměřuje nejen na finanční podporu energetických konzultačních středisek EKIS, která bezplatně poskytují veřejnosti informace o úsporách energie, ale dotační podpora je určena i pro pořádání vzdělávacích seminářů a konferencí a také pro vydávání publikací se zaměřením na úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Státní podporu lze získat také na menší investiční akce v oblasti výroby a úspor energie. Tento program oproti některým jiným programům umožňuje financovat akce na území Prahy. Další specialitou programu EFEKT je, že podporu lze čerpat předem, nikoli zpětně po ukončení akce.

MPO stanovilo rozpočet programu EFEKT 2011 na 30 mil. Kč. Tato částka je oproti minulým rokům relativně nízká, nicméně MPO zůstalo jediným resortem, které si nějakou částku na podporu úspor energie v rámci Státního programu na rok 2011 vyšetřilo a program zaměřený na vzdělávání a vytváření pozitivních příkladů k šetření energií na příští rok vyhlásilo.

Projekty je možné přihlásit do 28. února 2011. Výjimkou jsou žádosti o zařazení do energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS), které je potřeba připravit ještě do konce letošního roku, naopak žádost o účast v mezinárodních projektech stačí podat do konce května 2011.

Plný text Státního programu EFEKT 2011 se všemi formuláři a přílohami pro podání žádostí je dostupný ke stažení na této stránce.

Veškeré informace o Programu EFEKT 2011 včetně dalších dotačních programů v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie naleznete na internetových stránkách https://www.mpo—efekt.cz./ Kromě dotačních programů jsou zde například informace o energetických expertech, o legislativě upravující tuto oblast, zajímavé odkazy na další stránky a především bezplatná internetová poradna v širokém spektru témat souvisejících s úsporami energie.

V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější informace o vypsaných aktivitách.

Oblast podpory Aktivita Typ žadatele Maximální výše podpory Uzávěrka
podání
žádosti
max. do
tis. Kč %
Výroba energie
z OZE
A.1 Kogenerační jednotky na skládkový plyn a plyn
z biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Podnikatelé 3000 40 28.2.2011
Obce, MČ
A.2 Zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie Podnikatelé 2000 40 28.2.2011
Obce, MČ
A.3 Malé vodní elektrárny Podnikatelé 3 000 40 28.2.2011
Úspory energie B.1 Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy Obce, MČ 3000 40 28.2.2011
B.2 Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech a teplárenství Podnikatelé 2000 40 28.2.2011
B.3 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla
v budově
Kraje 2000 40 28.2.2011
Obce, MČ
Podnikatelé
Soc. a zdrav. zaříz.
Energetické
poradenství
C.1 Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) Podnikatelé 300 100 31.12.2010
Obce, MČ
Zájmová sdružení
Propagace, vzdělávání D.1 Výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky Podnikatelé 150/den 80 28.2.2011
Obce, MČ
Zájmová sdružení
D.2 Publikace, příručky a informační materiály
v oblasti úspor energie
Podnikatelé 300 100 28.2.2011
Obce, MČ
Zájmová sdružení
Mezinárodní spolupráce E.1 Účast v mezinárodních projektech Podnikatelé 3000 50 31.5.2011
Školy
Výzkumné organ.
Specifické
a pilotní projekty
F.1 Projekty v oblasti úspor energie a OZE Podle znění výzvy 3000 100 Vyhlášení
dle potřeb
 MPO
F.2 Projekty vzdělávání a studie Podle znění výzvy 3000
F.3 Projekty v oblasti propagace úspor energie Podle znění výzvy 2000

 

Přílohy ke stažení

 

Zdroj: MPO