Více času na podstatné

Program předcházení vzniku odpadů ČR k připomínkám

21.10.2013 10:11

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh „Programu předcházení vzniku odpadů ČR“. Zpracování programu předcházení vzniku odpadů (dále jen „Program“) je členským státům uloženo Směrnicí o odpadech č. 98/2008/ES do 12. prosince 2013 (směrnice o odpadech), a to samostatně, jako součást plánů odpadového hospodářství (dále „POH“), nebo jako součást jiné politiky provázané s prevencí odpadů.

Dle stávajícího zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), v platném znění, je povinnost zpracovat Program jako součást POH zakotvena v § 42, odst. 2 zákona. Jelikož však byla platnost stávajícího Plánu odpadového hospodářství ČR prodloužena nařízením vlády č. 181/2013 Sb. do konce roku 2014, nelze vzhledem ke lhůtě vyplývající ze směrnice (viz výše) čekat na vstoupení nového POH ČR v platnost (k 1. 1. 2015). Z  důvodu dodržení termínu stanoveného směrnicí byl zpracován samostatný dokument s názvem „Program předcházení vzniku odpadů ČR“, jehož návrhová část bude posléze promítnuta do nového POH ČR. Jedná se o postup v souladu se směrnicí o odpadech.

V současné době je Program finalizován a připraven k zahájení procesu posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen „SEA“). Předložení Programu Evropské komisi v prosinci 2013 společně s již hotovým posouzením SEA s největší pravděpodobností nebude možné. Jako nejvhodnější řešení se proto jeví předložit materiál do vlády s tím, že vláda vezme na vědomí předložení tohoto návrhu Evropské komisi pro informaci. Ukončení procesu SEA je možné předpokládat cca koncem 1. čtvrtletí roku 2014. Evropské komisi lze tedy dokument předložit v požadovaném termínu jako návrh (prosinec 2013).

Po jednáních se zainteresovanými partnery (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz měst a obcí ČR a dalších cca 50 institucí), která v souladu s příručkou Evropské komise (EK) „Preparing a Waste Prevention Programme - Guidance document“ vedlo Ministerstvo životního prostředí koncem roku 2012, byly identifikovány hlavní toky odpadů, které jsou předmětem bližšího rozpracování v Programu. Návrh Programu prošel řádným vnitřním připomínkovým řízením. K vypořádání zásadních připomínek bylo svoláno jednání dne 19. srpna 2013 a dále byl dokument dopracován. Po schválení poradou vedení MŽP dne 1. 10. 2013 je návrh Programu předkládán k projednání vládě.

„Program předcházení vzniku odpadů ČR“ je rozdělen na dvě hlavní části, a to na analytickou část a návrhovou část.

V analytické části je popsán strategický a legislativní rámec, výchozí situace v naplňování opatření a kroků souvisejících s problematikou předcházení vzniku odpadů. Dále je v této části provedena základní analýza situace u vybraných toků odpadů, u kterých byla identifikována potřeba dalšího rozpracování v rámci předcházení vzniku odpadů.

V návrhové části jsou pak stanoveny cíle a opatření k jejich naplnění.

Podrobněji jsou v Programu rozpracovány následující toky odpadů:

  • komunální odpad,
  • biologicky rozložitelný odpad,
  • odpad z potravin/ potraviny,
  • odpad a výrobky na konci životnosti z výrobkových směrnic (obaly, elektro, baterie a akumulátory, vozidla s ukončenou životností),
  • stavební odpady/stavební materiály,
  • textilní odpad/textil k opětovnému použití.

V návrhové části je uveden jeden hlavní cíl, 13 dílčích cílů a 29 opatření.

V případě „Programu předcházení vzniku odpadů ČR“ se jedná o víceletý koncepční dokument, který by měl být dle směrnice č. 98/2008/ES vyhodnocen a revidován, a to průběžně, nejpozději však po šesti letech od jeho schválení. Z tohoto důvodu jsou cíle a opatření vytyčeny v horizontu krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém. Převážná většina navrhovaných opatření je však dlouhodobého charakteru, tj. počítá se s nimi minimálně do r. 2020. V počáteční fázi procesu implementace Programu bude důležité započít budovat informační základnu k odpadové prevenci a připravit metodickou pomoc a analýzy.

Bude zejména důležité efektivně využít prostředky národních programů Státního fondu životního prostředí (SFŽP), Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Technologické agentury ČR (TAČR) a rozpočtu MŽP. Pro realizace jednotlivých opatření bude důležitá efektivní spolupráce s dalšími resorty zejména s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvem zemědělství (MZe) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V tomto smyslu je navrženo i usnesení.

Vlastní dokument bude Evropské komisi předkládán bez samostatné kapitoly o financování, jelikož to není směrnicí č. 98/2008/ES vyžadováno. Návrh potřebných finančních prostředků na realizaci opatření vyplývajících z Programu bude sloužit pouze pro národní potřebu a je předkládán jako samostatná příloha.

 

Související soubory

Materiál

Příloha