Více času na podstatné

Program pro „Obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a výstavbu vodních nádrží“

11.01.2011 07:33

Cílem programu 129 130 – „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží“ je posílit protipovodňovou funkci rybníků a zvýšit jejich bezpečnost. Doba trvání programu 129 130 podle schválené dokumentace je po dobu 2007 – 2012.

 

Administrace programu se řídí Závaznými pravidly poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití [podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] upravují podmínky pro poskytování finančních prostředků (dále jen „podpora“), která jsou každoročně přílohou zákona o státním rozpočtu pro příslušný kalendářní rok.

 

Podle podmínek Závazných pravidel žadatelem o podporu z programu 129 130 může být pouze právnická či fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, nebo organizační jednotka ČRS nebo MRS, které provozují chov a lov ryb minimálně na 20 ha vodních ploch, včetně předmětu podpory. V případě žádosti o podporu na odbahnění musí být katastrální výměra rybníka v rozmezí 1–30 ha a průměrná hloubka sedimentu dosahovat minimálně 40 cm. Výškopisné a polohopisné zaměření sedimentu (podélný a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 m) musí být provedeno odborně způsobilou osobou.

 

Přehled podpor:

Podpora prevence před povodněmi

Podpora na odstraňování povodňových škod

Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem

Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl

Podpora zemědělských vodních toků

Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

 

Formuláře a další podrobnosti jsou uvedeny v Závazných pravidlech (viz příloha). Pro vyplnění formuláře S09 je nezbytné stažení aplikace „Program pro otevreni Dotacniho titulu.exe“, který je k dispozici na stránkách provozovatele EDSSMVS zde: https://www.edssmvs.cz/DocumentsList.aspx?Agenda=ZDOT

 

Dokumenty ke stažení:

Formulář S09  (EDS, 1 MB)

Závazná pravidla na rok 2011  (PDF, 640 KB)

Metodický pokyn 2010 - Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl  (PDF, 373 KB)

 

Zdroj: eAGRI