Více času na podstatné

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - 13. dubna

08.04.2011 13:40

A) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

č.j. 172/11

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 

B) Zpráva o aktualizaci Státní energetické koncepce

č.j. 293/11

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 

C) Návrh na sjednání Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a rozdělení přínosů z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti

č.j. 301/11

Předkládají: ministři životního prostředí a zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

 

D) Návrh na obeslání 5. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

č.j. 300/11

Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

 

E) Informace k aktualizaci Surovinové politiky České republiky

č.j. 259/11 - bod 1 Pro informaci schůze vlády 30.3.2011

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 

Zdroj: vlada.cz