Více času na podstatné

Program Zelená úsporám doplatí zbylé dotace

20.04.2011 13:54

Žadatelé s neúplnými žádostmi budou vyzváni k doplnění informací.
 

Vláda se dnes seznámila s bilancí Programu Zelená úsporám, kterou předložil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Vláda kromě toho, že vzala materiál na vědomí, tak uložila ministru životního prostředí, aby nastalou situaci řešil.

Vyplaceny budou žádosti schválené a registrované a to v krátkém čase z aktuálně disponibilních zdrojů. Žadatelé s neúplnými žádostmi (cca 16 000) budou vyzváni k doplnění ve lhůtě do 60 dnů. Jde o jedinou variantu, která garantuje vyplácení dotací v původně deklarované výši, až do úplného vyčerpání disponibilních zdrojů. V případě nedodání upravené žádosti budou tyto žádosti vyřazeny,“ řekl po jednání kabinetu předseda vlády Petr Nečas.

Tento program byl předmětem kontrol a auditů Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších kontrolních a auditorských institucí a byly zjištěny závažné nedostatky v nastavení podmínek, administrování žádostí, dodržování příslušných právních norem a další. „Tyto nedostatky vyústily v zásadní procesní pochybení spočívající v nesouladu v počtu přijatých žádostí a objemu z nich vyplývajících závazků v porovnání s disponibilními finančními zdroji v programu,“ dodal premiér.

Zelená úsporám je financování programových grantů na úspory energií v bytových a rodinných domech, administrativních a veřejných budovách. Peníze jsou získány z výnosů prodeje emisních povolenek.

 

zvukový záznam z TK ZDE

 

zdroj: vlada.cz