Více času na podstatné

Programu na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami na období 2010–2013

23.03.2010 13:24

Usnesením vlády ČR č. 339/2004 ze dne 14. dubna 2004 byl schválen Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami na období 2004–2009 (dále jen Program). Program vycházel z článku 7 směrnice 76/464/EHS[1] a tzv. dceřinných směrnic[2]. Vláda ČR výše jmenovaným usnesením ukládala Ministerstvu životního prostředí a některým dalším ministerstvům prosazovat opatření formulovaná Programem a počínaje rokem 2006 každé dva roky předávat informace o postupu realizace Programu a předkládat ji vládě jako součást Zprávy o stavu ochrany vod.

V roce 2009 byl v kompetenci Ministerstva životního prostředí zpracován stejnojmenný Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami na další období od 1. ledna 2010 do 22. prosince 2013[3]. Tento v pořadí již druhý Program vychází z článku 6 směrnice 2006/11/ES[4], která je novelou směrnice 76/464/EHS.

Směrnice 76/464/EHS, resp. 2006/11/ES ve své příloze specifikuje dva seznamy nebezpečných látek:

·         Seznam I vyjmenovává látky nebo jejich skupiny, které jsou pro vodní prostředí zvlášť nebezpečné a členské státy jsou povinny přijmout programy na snížení a postupnou eliminaci znečišťování vod těmito látkami.

·         Seznam II vyjmenovává další látky nebo jejich skupiny, které jsou pro vodní prostředí škodlivé a členské státy jsou povinny přijmout programy na snížení znečišťování vod těmito látkami.

Oba seznamy byly transponovány do právního řádu České republiky v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Látky Seznamu I směrnice, pro které jsou stanoveny mezní hodnoty emisních standardů na úrovni Společenství (celkem 17 látek), ostatní látky Seznamu I jsou v České republice nazývány jako zvlášť nebezpečné závadné látky a látky Seznamu II směrnice jsou v České republice nazývány jako nebezpečné závadné látky.

Česká republika transponovala také požadavek na zpracování Programu, a to v § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde je vládě ČR dána možnost přijetí Programu na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami.

Směrnice 2000/60/ES, ustavující rámec pro vodní politiku Společenství (tzv. Rámcová směrnice), zavádí v příloze X seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek pro vodní prostředí (celkem 33 látek) a v čl. 16 požaduje přijetí specifických opatření na cílené snížení vypouštění, emisí a úniků těchto látek. V případě prioritních nebezpečných látek mají specifická opatření vést nejen ke snížení vypouštění, emisí a úniků, ale až k jejich zastavení nebo postupnému odstraňování, a to v termínu do 20 let od přijetí příslušných návrhů opatření na úrovni Společenství.

 

Následující materiál, který naplňuje toto zmocnění je pojat tak, že zahrnuje rozličná opatření jak pro nebezpečné závadné látky, tak i zvlášť nebezpečné závadné látky, a to včetně těch látek, které směrnice 2000/60/ES definuje jako znečišťující,  prioritní a prioritní nebezpečné látky.

Program na období 2010–2013 shrnuje obdobně jako Program na předcházející období aktuální poznatky týkající se realizovaných monitorovacích programů povrchových vod dle požadavků směrnice 2000/60/ES a současného vývoje legislativních a podzákonných nástrojů v předmětné oblasti. Program je určen pro:

·         vodoprávní úřady k využití při vydávání rozhodnutí ve vodoprávním řízení a při přijímání dalších opatření k omezení znečišťování povrchových vod nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami,

·         Českou inspekci životního prostředí k využití při plánování a realizaci kontrolní činnosti v této oblasti,

·         subjekty nakládající s nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, protože shrnuje různá stávající i připravovaná omezující opatření ve vztahu k jednotlivým látkám, termíny pro jejich splnění a trendy v oblasti omezování nakládání s těmito látkami.

Program je členěn do několika kapitol a přílohové části. Součástí jsou i programy zpracované pro jednotlivé prioritní a některé znečišťující látky dle směrnice 2008/105/ES, majících přímou vazbu na snižování znečišťování vodního prostředí a vyhodnocování chemického stavu vod. Vzhledem k tomu, že přenos znečištění se na základě fyzikálních vlastností a způsobu použití vybraných nebezpečných látek neomezuje pouze na přímé vypouštění do vodního prostředí, jsou zmíněna rovněž opatření v ostatních oblastech (chemické látky, ovzduší, odpady, zemědělství, stavebnictví, doprava).

Program je členěn na tyto části:

Část A:    Základní charakteristika

Část B:    Národní seznam relevantních nebezpečných látek pro hydrosféru ČR

Část C:    Stanovení standardů environmentální kvality a emisních standardů

Část D:    Charakteristika monitorovacích programů ČR

Část E:    Legislativní nástroje k omezování emisí nebezpečných závadných látek dle vodního zákona

Část F:     Dobrovolné nástroje k omezování emisí nebezpečných závadných látek dle vodního zákona

Část G:    Programy pro jednotlivé prioritní a některé znečišťující látky – na přiloženém CD nosiči

 

Dokument ke stažení ZDE

 
 


[1] Směrnice Rady 76/474/EHS, o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami, vypouštěnými do vodního prostředí Společenství

[2] Směrnice Rady 82/176/EHS, o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění rtuti z elektrolytické výroby chloru a alkalických hydroxidů,

Směrnice Rady 83/513/EHS, o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění kadmia,

Směrnice Rady 84/156/EHS, o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění rtuti z odvětví mimo elektrolytickou výrobu chloru a alkalických hydroxidů,

Směrnice Rady 84/491/EHS, o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění hexachlorcyklohexanu,

Směrnice Rady 86/280/EHS, o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění určitých nebezpečných látek uvedených v Seznamu I přílohy Směrnice Rady 76/464/EHS, ve znění dodatků Směrnic Rady 88/347/EHS a 90/415/EHS.

[3] S ohledem na článek 22 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky je Program stanoven do doby platnosti Směrnice Rady 76/464/EHS.

[4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství