Více času na podstatné

Projekt CERREC: Staré věci, nové použití, skvělá budoucnost

06.11.2013 13:28

Proč vyhazovat starou elektroniku, oblečení, sportovní nástroje či nábytek, když často může mít ještě nějaké další využití? Jde jen o pohodlnost každého z nás nebo o nedostatečné podmínky…? Jenže právě tento přístup má za následek to, že je v České republice 84 procent odpadu v současnosti pouze skládkováno. Přitom je zde jiná a pro společnost výhodnější varianta – takovéto produkty se dají opětovně použít. A právě ke zlepšení situace v tomto odvětví odpadového hospodářství už více než rok probíhá mezinárodní projekt CERREC.

Konvenční skládkování znamená odložení problému odpadů na příští generace. Projekt CERREC tomu chce zamezit. Jeho cílem je napomoci snižovat množství odpadu a přispět k udržitelnému využívání přírodních zdrojů. Přidanou hodnotou je prodloužení životních cyklů produktů a vytvoření pracovních pozic.

“Projekt si klade za cíl implementovat požadavky na opětovné využívání odpadů dané evropskou odpadovou legislativou hlavně po praktické stránce. To znamená, že by tento projekt měl ve všech zúčastněných zemích, tedy i v ČR, přispět k vytvoření podmínek pro zakládání a dobré fungování center, případně celých sítí, pro opravy a opětovné využívání odpadů“ říká o projektu Leona Šimková, projektová manažerka Českého sdružení pro biomasu - CZ Biom.

“V minulosti bylo pravidlem, že koupené spotřební věci byly opečovávány a opravovány až do doby, kdy nebylo možné zajistit jejich původní funkci. Současná společnost se naproti tomu neustále dere za novými výrobky, čímž vzniká obrovské množství nevyužitých přístrojů a jiných zařízení, které sice nejsou nejmodernější, ale jsou buď plně funkční, nebo potřebují pouze minimální opravu“, dodává Šimková.

 

Zájem lidí dostatečný, počet produktů nikoliv

Dosud záleželo především na spotřebiteli, zda si koupí opravitelný produkt s dlouhou životností nebo laciný, většinou nekvalitní “odpadový“ produkt, který nijak nemotivuje spotřebitele, ale ani producenta, aby jakkoliv investovali do životnosti produktu. Opětovné používání výrobků tak fungovalo jen v rámci malé skupiny lidí, která tak činila s ohledem na finanční stránku věci nebo z ekologického povědomí a spíše jen vyplňovala mezeru na trhu.

Příklady z praxe v západní Evropě (některé uvádíme v následujícím článku – poznámka redakce) ukázaly, že poptávka po opětovně použitelných produktech existuje, ale těch naopak není dostatek. Většina z nich je totiž zničena spolu s ostatním odpadem, místo aby byla roztříděna a vybrané objekty nabídnuty k dalšímu využití. Potenciál tohoto segmentu se přitom odhaduje na tři až deset procent z celkového množství odpadu.

Ani směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (směrnice Evropské unie o WEEE) však zatím nedokázala změnit zažitý přístup. Zejména proto, že podmínky pro opětovné použití nebyly pro členské státy ještě do loňského roku dostatečně motivující.

Díky rámcové směrnici o odpadech (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/98/ES) se však situace posunula. V současnosti jsou úřady povinny i motivovány zavést opětovné použití odpadů. A směrnice specifikuje alespoň způsob, jak zlepšení dosáhnout. Především s pomocí „akreditovaných center a sítí pro opravy a opětovné použití“. 

Problémem je, že každá ze zemí EU si v současnosti může vytvořit svou individuální politiku pro opětovné používání odpadů. Vedle toho, že v řadě zemí ale chybí zkušenosti z této oblasti využívání odpadů, by to také mohlo vést k nerovnováze na trhu, regionálním rozdílnostem a legislativní nejistotě s ohledem na přeshraniční trh s odpady a opětovně použitelnými produkty, ale i například opakování stejných chyb. A přesně tomu chce projekt CERREC zabránit pomocí mezinárodní kooperace zúčastněných subjektů.

 

První subjekty projektu CERREC nalezeny

Projekt CERREC chce z opětovného využívání odpadů vytvořit naprosto běžnou věc, tak jako je tomu dnes například u recyklace. Použité věci se automaticky nevyhodí do koše a nezničí, ale naopak opraví a nabídnou se dalším uživatelům. Experti z CERREC shrnuli cíle projektu do takzvaných “Pěti kroků k úspěchu“ (viz box).

„Jde o to informovat o možnosti dalšího použití těchto předmětů. Zároveň je třeba pomoci vytvořit opravovací centra, kde bude možné poškozené předměty opravit do funkčního stavu a vrátit jako produkt zpět na trh. Tím se sníží množství odpadů a zároveň dostanou lidé s nižšími finančními možnostmi šanci pořídit si funkční vybavení pro jejich domácnosti levněji“ shrnuje Petr Tluka, vedoucí oddělení zahraničních vztahů CZ Biom, výhody projektu.

Má to ale i své bariéry, kterými jsou v ČR prozatím nejasné legislativní podmínky pro opětovné využívání odpadů či chybějící zkušenosti s ekonomikou a provozuschopností takového centra.

Projekt má několik fází, přičemž tu první má úspěšně za sebou. Zahrnovala především přípravy, kdy byla vytvářena síť národních i nadnárodních zainteresovaných subjektů, které by sdílely své znalosti a pomohly tak projekt uvést do chodu. V rámci projektu tak i v ČR vznikla pracovní skupina, která se bude věnovat konkrétním možnostem a podmínkám v ČR. Zástupci se ale budou účastnit i mezinárodních setkání expertů jednotlivých zemí.

 

Projekt CERREC už nakousl druhou polovinu svých cílů

V současnosti už je v plném proudu i druhý krok a tedy definování národních rámcových podmínek pro zavedení těchto center a sítí pro opravy a opětovné použití v zúčastněných zemích. Vyhodnocení podmínek  z jednotlivých států by mělo sloužit jako cenný podklad pro přípravu dalších výstupů projektu i jako cenné srovnání odlišných národních podmínek.

Zároveň se pracuje na vymezení relevantních zdrojů odpadů, definování osvědčených postupů a možných modelů fungování center, koncepci služeb i doporučení v oblasti marketingu a PR. Tyto informace jsou shrnuty v příručce pro zavádění center a sítí pro opětovné využívání odpadů, jejíž příprava je ve finální fázi.

V neposlední řadě budou součástí projektu také akreditační postupy a standardy kvality pro centra i odpadní produkty, které by měly zaručit plnohodnotný návrat odpadních produktů zpátky do kategorie zboží. Na těchto podkladech už se začalo pracovat. Následně bude ještě vytvořena platforma pro mezinárodní spolupráci, která bude sloužit primárně pro sdílení zkušeností, know-how i obchodování s těmito produkty, případně jejími součástmi.

 

O projektu CERREC

CERREC je tříapůlroční projekt podpořený v rámci programu Central Europe a spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Sdružuje devět partnerů a dalších devět přidružených partnerů ze sedmi evropských zemí (Rakousko, Německo, Česká republika, Maďarsko, Itálie, Polsko a Slovensko).

Vedoucím partnerem projektu je Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM) z Rakouska. Českým zástupcem v projektu je České sdružení pro biomasu - CZ Biom. Jako přidružený partner se projektu účastní také hlavní město Praha. Bližší informace o projektu můžete nalézt na webových stránkách www.cerrec.eu.

 

Pět kroků k úspěchu

1. Definování vnitrostátních rámcových podmínek pro zakládání center a sítí pro opravy a opětovné použití.

2. Zapojení klíčových subjektů odpadového hospodářství do projektu.

3. Vytvoření akreditačních postupů a standardů kvality pro tato centra.

4. Založení mezinárodní platformy pro výměnu know-how, ověřených postupů i znovupoužitelných produktů a zboží.

5. Příprava souboru nástrojů s pokyny, návody, strategiemi a úspěšnými příklady z praxe, které pomohou při profesionalizaci současných a chystaných regionálních center a sítí pro opravy a opětovné použití.

 

Projekt CERREC pohledem Leony Šimkové

Největším problémem v rámci české sekce projektu bylo na počátku nalézt relevantní informace, ale také subjekty, které se v tomto odvětví pohybují. Vzhledem k tomu, že tuzemské společnosti s tímto odvětvím nemají příliš zkušeností, nebylo hledání zcela jednoznačné a jednoduché.

Přitom je to škoda. Nejde jen o to, že je to odvětví, které může přispět  ke zlepšení sociálních podmínek a  naplnění environmentálních cílů, ale i o to, že samo opětovné použití produktů, které by jinak skončily na skládce, pomáhá změnit uvažování lidí o tom, jaké produkty nakupují a jakým způsobem  produkty přijímají a užívají.

Je až s podivem, že se začíná opětovné použití rozvíjet až teď. Secondhandy a internetové bazary jsou dnes sice již běžnou součástí našeho života, nicméně systematické řešení pro místa, kde se z odloženého nepotřebného produktu může stát plnohodnotné zboží, stále chybí.

V zahraničí fungují re-use centra, která k čistě komerční bázi navíc přidávají přidanou hodnotu toho, že opětovným použitím a servisem s tím souvisejícím – sběr, oprava, prodej, administrativa – pomáhají sociálně slabším nebo znevýhodněným se opět zapojit do pracovního procesu.

V Čechách je zatím subjektů jen pár, a i když tu nejsou jednoznačné podmínky pro tento způsob nakládání s odpady, vidíme zde jednoznačný potenciál a jednáme s novými subjekty, které by měly zájem se na tomto ambiciózním plánu podílet.

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2012

Autor: Leona Šimková (simkova@biom.cz), Petr Tluka CZ Biom