Více času na podstatné

První avízo výzev z NOVÉHO OPŽP vyhlášeno!

24.04.2015 09:01

VODA, OVZDUŠÍ, ODPADY, KRAJINA Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR uveřejnily avíza prvních letošních výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020. Žadatelům jsou ode dneška k dispozici veškeré podklady a klíčové dokumenty, včetně hodnoticích kritérií, nutné pro zahájení přípravy projektů.

Šanci začít připravovat projekty a žádosti tak ode dneška mají obce, města, kraje, neziskové organizace a občanská sdružení či podnikatelské subjekty. MŽP avizuje první výzvy téměř za 8 miliard korun pro oblasti budování čistíren a kanalizací, protipovodňovou ochranu, ochranu biodiverzity, odpadové hospodářství i ochranu ovzduší. Oficiální výzvy budou vyhlášeny v druhé polovině června.

Žádosti budou přijímány prostřednictvím informačního systému MS2014+ (IS KP14+) po schválení Programového dokumentu OPŽP Evropskou komisí a schválení hodnoticích kritérií Monitorovacím výborem OPŽP.

„Ostré výzvy vyhlásíme ihned po prvním jednání monitorovacího výboru, který musí schválit hodnoticí kritéria výzev a jehož první zasedání je v současnosti naplánováno na polovinu června. S ohledem na dostatečnou dobu pro přípravu projektů ke zveřejněným výzvám zahájíme příjem žádostí letos 14. srpna,“ uvedl ministr životního prostředí R. Brabec.

Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v rámci nyní avizovaných výzev bude činit bezmála 8 miliard korun. Alokace finančních prostředků pro projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní je stanovena na 1,3 miliardy korun, pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech na 2,5 miliardy korun, pro oblast odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik na 1,2 miliardy korun a konečně pro projekty z oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu byla alokace finančních prostředků na podporu vybraných projektů stanovena na 2,9 miliardy korun. Avizované výzvy jsou určeny na individuální projekty, u nichž celkové náklady projektu nesmějí přesáhnout 50 milionů eur, včetně daně z přidané hodnoty.

Žadatelům jsou ode dneška k dispozici veškeré podklady a klíčové dokumenty, včetně hodnoticích kritérií, nutné pro zahájení přípravy projektů (dokumenty jsou uvedené pod článkem).

„Žadatelé mohou počítat s efektivní administrací projektových žádostí v ambiciózních termínech ze strany Státního fondu životního prostředí, kterou jsme nastavili v loňském roce a pokračujeme v ní i letos,“ řekl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a zároveň upozorňuje: „Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Pravidly pro žadatele a příjemce OPŽP a výzvou pro podávání žádostí a projekty musí reflektovat zveřejněná hodnoticí kritéria garantující efektivní vynakládání prostředků EU.“

 

Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifi cký cíl 1.1 a 1.2.

Výzva pro specifi cký cíl 1.1 (Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod) a 1.2 (Zajistiti dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství) se bude vztahovat na individuální fázované projekty, které byly podány do LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 a které byly schváleny k fi nancování. Výzva bude nesoutěžní. V rámci předmětné výzvy budou přijímány projekty, jejichž předmětem je realizace druhé fáze projektu, kdy první fáze byla či je realizovaná a podporovaná z Operačního programu Životní prostředí 2007–2013. Typ výzvy: 2. fáze fázovací výzvy, nehodnocená výzva s příjmem žádostí do 13. 11. 2015.

 

Specifi cký cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Typy podporovaných aktivit

Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně – pouze projekty zaměřené na vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží

Aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“

Typ výzvy: Kolová s příjmem žádostí do 13. 11. 2015.

 

Prioritní osa 2 -  Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifi cký cíl 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Typy podporovaných projektů a aktivit

a) Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.

b) Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.

c) Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.

d) Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.

e) Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.

f) Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky.

g) Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.

h) Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

i) Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

Typ výzvy: Kolová s příjmem žádostí do 13. 11. 2015.

 

Pravidla pro žadatele: Stacionární zdroje, na které se vztahuje směrnice o průmyslových emisích, nebudou podporovány za účelem dosažení prostého souladu s intervalem hodnot dle nejlepších dostupných technik (BAT). V uvedeném případě je oprávněná pouze podpora dosažení nižší (a tedy nejvíce ambiciózní) poloviny intervalu hodnot dle BAT, a to v souladu s podmínkami veřejné podpory. Pokud hodnocení nákladové efektivity (v rámci studie proveditelnosti) ukáže, že zaměření na dolní polovinu intervalu hodnot dle BAT není proveditelné, bude možné podpořit i horní polovinu intervalu hodnot dle BAT.

 

Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifi cký cíl 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Typy podporovaných projektů a aktivit

Aktivita 3.2.1 – výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)

a) Systémy pro separaci (bez svozových prostředků) biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti. Jedná se především o pořízení nádob a kontejnerů, případně o stavební úpravy sběrných míst. Výzva se nebude vztahovat na podporu domácích kompostérů,

b) systémy pro separaci (bez svozových prostředků) plastů, papíru, skla, kovů, textilů a nápojových kartonů. Nádoby na separaci kovů musí být uzavřené a zabezpečené. Jedná se především o pořízení nádob a kontejnerů, případně o stavební úpravy sběrných míst,

c) výstavba/vybavení/modernizace sběrných dvorů.

Omezení žadatelů: veřejný žadatel

Aktivita 3.2.2 – výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

  • výstavba/vybavení/modernizace (s navýšením kapacity) kompostáren. V rámci této výzvy nebudou podporována zařízení typu komunitní kompostárny ani malá zařízení provozovaná dle § 33 b odst. (1), písm. b) zákona o odpadech, ale pouze zařízení provozovaná v souladu s § 14 odst. 1 zákona o odpadech

Omezení žadatelů: veřejný žadatel

Typ výzvy: Kolová s příjmem žádostí do 13. 11. 2015.

 

Specifický cíl 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Typy podporovaných projektů a aktivit

Aktivita 3.4.2 – realizace průzkumných prací, analýz rizik
a) Realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,

b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo.


Aktivita 3.4.3 – sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou)
a) Jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod,

b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek)

c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod.,

d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst,

e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.

Typ výzvy: Kolová s příjmem žádostí do 13. 11. 2015.

 

Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifi cký cíl 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Specifi cký cíl 4.2 - Posílit biodiverzitu

Specifi cký cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Specifi cký cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 

podrobnosti viz - Avízo výzev OPŽP 2014 - 2020 str. (7 až 11)

 

 

Dokumenty ke stažení: