Více času na podstatné

Původce odpadu - stavba

17.02.2009 10:53

Občas vznikají pochybnosti, kdo je původcem odpadu. Většinou se tak stává v případech, že odpady vznikají při činnosti právnické osoby, která provádí stavební a demoliční práce pro majitele stavby.  V těchto případech je nutné si uvědomit, že při nakládání s věcí, tedy ani při nakládání s movitou věcí, která je odpadem, se nelze vyhnout otázce jejího vlastnictví, neboť zásadně jen vlastník má právo s věcí disponovat, a to i v případě, kdy při tom plní povinnosti uložené mu přímo zákonem nebo orgánem státní správy.

Jak vyplývá z definice pojmu původce odpadu § 4 písm. p) zákona o odpadech, je ze zákona o odpadech primárně za původce odpadu považována podnikající osoba, která demoliční práce přímo provádí, neboť při její činnosti tento odpad vzniká. Pokud si však majitel areálu nebo staveb, při jejichž demolici odpad vzniká vyhradí (ve smlouvě), že veškeré odpady, které při této službě vzniknou musí zůstat v jeho vlastnictví (na což pochopitelně nárok má), bude původcem odpadu tento majitel a bude  za něj odpovědný až do doby, kdy jej sám využije nebo odstraní, je-li sám oprávněnou osobou, nebo ho k využití či odstranění předá oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech a ta jej od něj převezme.

V těchto případech bude tedy nutné, aby bylo smluvně dohodnuto, kdo bude vlastníkem a především původcem veškerých odpadů vzniklých při této činnosti a tedy, kdo za ně bude zodpovědný a bude plnit povinnosti původce odpadu (§ 16 zákona o odpadech) od okamžiku jejich vzniku, až do doby, kdy je sám využije nebo je předá osobě oprávněné k jejich převzetí do vlastnictví podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.