Více času na podstatné

RAC přijal pět stanovisek k harmonizované klasifikaci a označení a jedno stanovisko k návrhu na omezení

02.07.2012 08:37

Výbor pro hodnocení rizik (RAC) přijal stanoviska k harmonizované klasifikaci a označení a stanovisko k návrhu na omezení v rámci EU.

 

Stanoviska k návrhům harmonizované klasifikace a označení

P—terc—butylphenol

RAC souhlasil s návrhem předloženým Norskem klasifikovat p—terc—butylphenol jako látku způsobující vážné poškození oka, dráždící kůži a jako látku toxickou pro reprodukci.

P—terc—butylphenol nemá v současné době harmonizovanou klasifikaci v rámci EU, používá se hlavně jako monomer v chemické syntéze.

Akrolein

Akrolein (prop—2—enal) má již harmonizovanou klasifikaci jako hořlavá kapalina, akutně toxická, žíravá pro kůži a akutně toxická pro vodní prostředí. RAC souhlasil s návrhem Velké Británie klasifikovat akrolein jako látku akutně toxickou cestou orální, dermální a inhalační, jako látku žíravou pro kůži bez specifikace podkategorií, ale se specifickým koncentračním limitem 0,1 %. U klasifikace pro vodní prostředí RAC dospěl ke klasifikaci látky jako akutně a chronicky toxická s navrženým M—faktorem (pro akutní a chronickou toxicitu).

Akrolein se používá při syntéze jiných chemických látek a jako biocid.

Fluazinam

RAC souhlasil s návrhem předloženým Rakouskem klasifikovat fluazinam jako látku akutně toxickou inhalační cestou, senzibilizující kůži, toxickou pro reprodukci, způsobující vážné poškození oka. RAC také souhlasil, že by látka měla být klasifikována pro akutní a chronickou toxicitu pro vodní prostředí. RAC nedoporučil klasifikaci fluazinamu jako látku dráždící kůži a dýchací trakt.

Fluazinam nemá v současné době harmonizovanou klasifikaci v rámci EU, používá se jako fungicid.

Dioctyltin bis (2—ethylhexyl mercaptoacetate)

RAC souhlasil s návrhem průmyslu klasifikovat dioctyltin bis (2—ethylhexyl mercaptoacetate) jako látku toxickou pro reprodukci a doporučil závažnější kategorii.

Dioctyltin bis (2—ethylhexyl mercaptoacetate) nemá v současné době harmonizovanou klasifikaci v rámci EU, používá se jako stabilizátor v plastech.

Ethylbenzen

Ethylbenzen již má harmonizovanou klasifikaci jako akutně toxická a hořlavá kapalina. RAC souhlasil s návrhem předloženým Německem klasifikovat ethylbenzen jako toxický při opakované expozici a toxický při vdechnutí.

Ethylbenzen se používá jako meziprodukt při výrobě styrenu.

Stanovisko k návrhu na omezení

Ftaláty (DEHP, DBP, BBP, a DIBP)

RAC přijal konsensem stanovisko, že dánský návrh na omezení čtyř klasifikovaných ftalátů (DEHP, DBP, BBP, a DIBP) není opodstatněný.

Další informace:

Stanoviska RAC k výše uvedeným látkám

ECHA — Stanoviska k návrhům na harmonizovanou klasifikaci a označení

ECHA — Stanovisko k návrhu na omezení

nebo na internetových stránkách ECHA v sekci About us — Committee for Risk Assessment v pravé části pod odkazy

 

Úloha RAC v regulativních postupech EU - Výbor pro posuzování rizik (RAC) zodpovídá za přípravu vědeckých stanovisek ECHA k návrhům na harmonizovanou klasifikaci a označení, k návrhům na omezení a rovněž ke konkrétním otázkám, které se týkají rizik pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Konečné rozhodnutí o harmonizované klasifikaci a označení a rovněž o návrzích na omezení přijme Evropská komise postupem projednávání ve výboru. Další informace o RAC