Více času na podstatné

Rada vlády pro energetiku a surovinovou strategii České republiky

04.04.2011 06:45

Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky (dále jen Rada) byla zřízena usnesením vlády č. 172 ze dne 9. března 2011 jako stálý poradní orgán vlády v oblasti energetické a surovinové politiky státu. Vláda též schválila Statut Rady, obsažený v příloze tohoto usnesení.

Předsedou Rady je ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Kocourek, 1. místopředsedou Rady je ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa, a to z titulu svých funkcí.

Rada má 29 členů, kterými jsou zástupci ústředních orgánů státní správy, územní samosprávy, sociálních partnerů, obou komor Parlamentu ČR a akademické obce.

Hlavním cílem Rady je poskytnout vládě podporu při přípravě a projednávání koncepčních a strategických dokumentů významných pro hospodářství České republiky zejména s ohledem na zajištění energetické a surovinové základny.

Rada navrhuje opatření k vytvoření vyvážené surovinové a energetické politiky státu, která bude prevencí před hrozbou vzniku kritické situace v oblasti surovinové a energetické bezpečnosti České republiky.

Pracovní orgány Rady tvoří 5 pracovních skupin.

Činnost Rady (včetně činnosti pracovních skupin) zabezpečuje sekretariát Rady, který je organizační součástí Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Kontakt:

Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

tel.: +420 224 851 111

fax: +420 224 811 089

e—mail: posta@mpo.cz

datová schránka ID: bxtaaw4

https://www.mpo.cz/Energetika a suroviny

 

Přílohy ke stažení