Více času na podstatné

REACH aktuality (aktualizace 7. 9.) - veřejné konzultace a IUCLID 5.3.1.

07.09.2011 08:55

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu zařazení 20 látek mezi látky vzbuzující velké obavy (tzv. SVHC látky), tedy mezi látky které potencionálně budou v budoucnu podléhat procesu povolování. Připomínky k návrhu je možné zasílat během následujících 45 dní, nejdéle však do 13. října 2011. Připomínky by měly například reprezentovat informace o způsobu použití látek a jejich expozici nebo o možnostech jejich nahrazení alternativními látkami, atd. Devatenáct látek bylo navrženo kvůli podezření na karcinogenitu a anebo na toxicitu pro reprodukci. Zbylá látka je v podezření, že způsobuje poruchy endokrinního systému. Konkrétní výčet látek:

 • chroman chromitý; 24613-89-6; 246-356-2; dichromium tris(chromate)
 • hydroxyoktaoxodizinečnatandichromitan draselný; 11103-86-9; 234-329-8; potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate(1-)
 • oktahydroxid-chroman pentazinečnatý; 49663-84-5; 256-418-0; pentazinc-chromate-octahydroxide
 • Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (RCF)
 • Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (Zr-RCF)
 • Formaldehyd, oligomerní reakční produkty s anilinem; 25214-70-4;  500-036-1;  Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline
 • bis(2-methoxyethyl)-ftalát;  117-82-8;  204-212-6;  bis(2-methoxyethyl) phthalate
 • o-anisidin;  90-04-0;  201-963-1;  o-anisidine
 • 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol;  140-66-9;  205-426-2;  4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
 • 1,2-dichlorethan;  107-06-2;  203-458-1;  1,2-dichloroethane
 • bis(2-methoxyethyl)-ether;  111-96-6;  203-924-4;  bis(2-methoxyethyl) ether
 • arseničná kyselina;  7778-39-4;  231-901-9;  arsenic-acid
 • arseničnan vápenatý;  7778-44-1;  231-904-5;  calcium-arsenate
 • arseničnan olovnatý;  3687-31-8;  222-979-5;  trilead-diarsenate
 • N,N-dimethylacetamid;  127-19-5;  204-826-4;  N,N-dimethylacetamide
 • 4,4'-methylenbis[2-chloranilin];  101-14-4;  202-918-9;  4,4'-methylenebis[2-chloroaniline]
 • fenolftalein;  77-09-8;  201-004-7;  phenolphthalein
 • diazid olova;  13424-46-9;  236-542-1;  lead-diazide
 • plumbum(II)-(2,4,6-trinitro-m-phenylen)-dioxid;  15245-44-0;  239-290-0;  lead 2,4,6-trinitro-m-phenylene dioxide
 • plumbum-dipikrát;  6477-64-1;  229-335-2;  lead-dipicrate

[celá zpráva]

 

Další aktuality:

 • na stránkách IUCLID byla uvolněna nová verze IUCLID 5.3.1, která kromě oprav chyb předchozí verze přináší i některé nové funkce jenž mimo mají zlepšit práci s programem [celá zpráva].
 • Návrhy zkoušek na obratlovcích pro 26 látek [celá zpráva]

 

Další informace:

ECHA — zveřejněné výsledky konzultace

ECHA— popis povolovacího postupu

 

Publikováno 30. 8. 2011, aktualizace 7. 9. 2011