Více času na podstatné

REACH - Aktualizace seznamu kanditátů

22.06.2011 07:19

ECHA ve své zprávě z 20. června 2011 informovala o rozšíření stávajícího seznamu kandidátů o nových sedm látek. Připomínáme, že zařazení látky do seznamu látek vzbuzující velké obavy je prvním krokem v procesu autorizace nebo-li povolování. Dále bude probíhat veřejná konzultace a nakonec bude rozhodnuto Evropskou komisí zda látka bude zařazena do přílohy č. XIV a bude tedy podléhat povolování či nikoliv. Ale již samotné zařazení látky do seznamu přináší některé povinnosti jako například povinnost podat oznámení agentuře ECHA v souladu s čl. 7, odst. 2 (oznámení látky obsažené v předmětu). Tato konkrétní povinnost nastává v případě, kdy je látka přítomna v předmětu v množství větším jak 1 t/r a zároveň v koncentraci větší jak 0,1% hm., podat oznámení je nutné do 6 měsíců od uvedení látky v seznamu kandidátů.

Nově byly zařazeny následující látky:

  • 2-ethoxyethyl-acetát (CAS: 111-15-9, ES: 203-839-2, 2-ethoxyethyl acetate)
  • chroman strontnatý (CAS: 7789-06-2, ES: 232-142-6, strontium-chromate)
  • 1,2-Benzendikarboxylová kyselina, di-C7-11-rozvětvené a lineární alkylestery (CAS: 68515-42-4, ES: 271-084-6, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters)
  • hydrazin (CAS: 302-01-2, ES: 206-114-9, hydrazine)
  • 1-methyl-2-pyrrolidon (CAS: 872-50-4, ES: 212-828-1, 1-methyl-2-pyrrolidone)
  • 1,2,3-trichlorpropan (CAS: 96-18-4, ES: 202-486-1, 1,2,3-trichloropropane)
  • 1,2-Benzendikarboxylová kyselina, di-C6-8-rozvětvené alkylestery, na C7 bohaté (CAS: 71888-89-6, ES: 276-158-1, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich)

 

Zpráva také uvádí, že byl nově klasifikován - chlorid kobaltnatý (CAS: 7646-79-9, ES: 231-589-4, cobalt-dichloride), a to jako toxický pro reprodukci, tato látka byla v říjnu 2008 zařazena do seznamu kandidátů jako karcinogenní.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA