Více času na podstatné

REACH: Aktuálně 6.6.2012

06.06.2012 07:27

IUCLID 5.4

Na stránkách IUCLID je nyní k dispozici nová verzi nástroje IUCLID 5.4. Nová verze přináší rozšíření polí pro stanovení expozice, hodnocení PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxické látky) vlastností látek, posuzování účinků na lidské zdraví a další nové funkce. ECHA doporučuje, aby firmy přešly na tuto novou verzi, přičemž ale zároveň upozorňuje, že REACH-IT ještě není připraven na tuto novou verzi a podání registrační dokumentace je zatím možné pouze v původním formátu IUCLID 5.3. Nová verze REACH-IT by měla být uvolněna, tak jako potřebné doplňky (plug-in), v červenci letošního roku. Zpětná kompatibilita dat je zaručena, přesto ECHA zdůrazňuje důležitost zálohy původních dat.

[celá zpráva] [stránky IUCLID]

 

ECHA zveřejňuje informace k látkám oznámených dle směrnice 67/548/EHS

Od května letošního roku začala agentura ECHA zveřejňovat informace o látkách oznámených dle směrnice 67/548/EHS. Ještě, než vešlo nařízení REACH v platnost, oznamovaly se nové látky právě dle požadavků uvedené směrnice (NONS -  Notification of New Substances), přičemž tatko oznámené látky jsou požadovány za látky registrované dle nařízení REACH. Nyní se ECHA rozhodla zveřejnit informace i o těchto látkách a tímto krokem budou k dispozici informace ke 100% látek, které ECHA eviduje. Jelikož původní oznamování látek (NONS) se liší od registrací dle REACH a tudíž formát dat je jiný, než používaný IUCLID 5, bude zveřejňování informací rozděleno do tří kroků. V prvním kroku, který nyní ECHA zahájila jsou k dispozici údaje jako: klasifikace a označení látky, fyzikálně-chemické údaje, údaje o expozici, výsledky toxikologických a ekotoxikologických studií, DNEL a PNEC (je-li k dispozici) a pokyny pro bezpečné použití. V druhé kroku přibudou bezpečnostní listy a související informace. A v posledním kroku bude informace kompletně doplněny dle požadavku článku 119 nařízení REACH.

[celá zpráva] [informace o látkách na stránkách ECHA]

 

ECHA zveřejnila zprávu k CMR látkám

Agentura ECHA zveřejnila zprávu k CMR (látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci) látkám, které byly registrovány v rámci povinností vyplývajících z nařízení REACH, anebo oznámeny dle nařízení CLP. Z analýzy asi 25 tis. registračních dokumentací a více jak 3,5 mil. oznámení bylo ECHA identifikováno zhruba 1 100 CMR látek, které jsou uvedeny v příloze VI nařízení CLP, přičemž se jedná pouze o 60% uváděných látek. U zbylých 40% látek se může jednat o látky, které jsou velice vzácné anebo o látky, které byly nahrazeny již látkami bezpečnějšími, a proto nebyly výrobci (dovozci) registrovány (oznámeny). ECHA plánuje v analýze dál pokračovat a pro poskytnutí komplexního pohledu na CMR látky používané v EU, se chce zaměřit také na látky, které mají vlastnosti CMR, ale nejsou uvedené v příloze VI CLP.

[celá zpráva] [zprýva k analýze CMR látek]

Zdroj: ECHA