Více času na podstatné

REACH: aktuálně

05.10.2011 06:00

Videonávod k instalaci IUCLID

ECHA připravila několik videonávodů k úspěšné instalaci programu IUCLID na PC. Konkrétně jsou k dispozici následující videa:

  • stažení a instalace Java
  • stažení a instalace PostgreSQL
  • stažení a instalace IUCLID
  • stažení a instalace doplňku TCC (technické kontrola úplnosti dat)

Videa jsou k dispozici například zde.

[celá zpráva]

 

ECHA vybuduje novou síť ENES

Síť ENES (Exchange Network on Exposure Scenarios) bude sloužit pro výměnu informací mezi účastníky dodavatelského řetězce v případě sestavování expozičních scénářů. Cílem této aktivity je sjednotit postupy při sestavování zmíněných scénářů a zlepšit tak ochranu lidského zdraví a životního prostředí. S ECHA bude spolupracovat řada organizací a sdružení, např. CEFIC, CONCAWE, FECC. Na 24. a 25. listopad je v Bruselu naplánován první meeting, kterého se mohou zúčastnit zástupci podniků, neziskových organizací, vládních organizací, apod.

[celá zpráva]

 

Nový postup pro utajování názvu chemických látek

ECHA ve své zprávě upozorňuje na nový on-line formulář, pomocí kterého mohou všichni výrobci, dovozci anebo i následní uživatelé uvádět alternativní chemické názvy svých látek. Tato možnost vychází z článku č. 24 nařízení CLP o klasifikování, označování a balení látek a směsí (1272/2008) a umožňuje tak utajit skutečný název dané látky v bezpečnostním listu anebo na štítku. ECHA upozorňuje, že on-line žádost je možné podat pouze tehdy, pokud je směs, která obsahuje látky, pro které se alternativní název používá, klasifikovaná a označovaná podle nařízení CLP. Pokud je směs klasifikovaná podle původní směrnice 1999/45/ES, pak je nutné žádost podat v daném členském státu. ECHA připravila k této problematice speciální stránky a také instruktážní manuál.

[celá zpráva]