Více času na podstatné

REACH: Co vše zahrnuje registrace látek?

19.09.2011 10:34

Pokud i vy patříte mezi výrobce anebo dovozce látek nad 1 tunu za rok, pak i vás se týká povinnost registrovat látky. Povinnost registrace vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky) - tzv. nařízení REACH. Cílem registrace je získání dostatečných údajů o vlastnostech látek a využití těchto údajů k vyhodnocení a navržení vhodných opatření pro kontrolu rizik spojených s používáním chemických látek. Pro registraci látek je stanoven harmonogram, přičemž nejdříve jsou registrovány látky používané ve velkém objemu, anebo látky představující největší rizika pro životní prostředí:

  • látky používané v množství větším jak 1000 t/r (anebo CMR látky nad 1t/r, látky R50/R53 nad 100t/r) měly být registrované do 30.11.2010;
  • látky používané v množství 100 - 1000 t/r musejí být registrované do  30.6.2013;
  • látky používané v množství 1 - 100 t/r musejí být registrované do 30.6.2018.

Proces registrace je velice komplikovaný, časově a administrativně náročný, a proto je doporučováno látky registrovat s dostatečným předstihem. Pokud se vás týká termín 30.6.2013, pak je nejvyšší čas záhajit potřebné práce!

CEMC na podzim letošního roku připravil cyklus čtyř seminářů zaměřující se právě na veškeré povinnosti vyplývající z nařízení REACH, ale také z nařízení CLP (Nařízení (ES) č. 1272/2008 - o klasifikaci, označování a balení látek a směsí), která jsou úzce propojena. Dne 27. září 2011 se v hotelu Pramen v Praze uskuteční seminář právě k problematice registrace látek, a to pod vedením zkušeného lektora Ing. Petiry, CSc. Připravený seminář je určen pro všechny, kterých se registrace přímo týká, přičemž je seminář koncipován jako komplexní průvodce praxí a měl by pokrýt celý proces registrace včetně všech jejích nástrah. Přihlášku na seminář naleznete zde.

 

Kompletní přehled seminářů: