Více času na podstatné

REACH novinky

19.10.2017 13:58

Na konci října se odehrálo 22. zasedání Výboru pro biocidní přípravky s přijmutím deseti nových stanovisek. Ta budou sloužit k finálnímu rozhodnutí Evropské komise. Výbor se zaobíral účinnými látkami PHMB (1415; 4.7), Chlorofenem a Azoxystrobinem. PHMB byl schválen pouze pro typy výrobků 2 a 4, Azoxystrobin pak pro všechny typy výrobků 7, 9 a 10. Chlorofen nebyl schválen pro typ výrobků 2 a jeho schválení pro typ 3 je podmíněno naplnění jedné z výjimek čl. 5 odst. 2 nařízení o biocidech. Více ZDE

 

Vliv nařízení REACH a CLP na strategii udržitelnosti průmyslu

Agentura pro chemické látky nechala vypracovat studii zabývající se vlivem chemické legislativy na strategie udržitelnosti vybraných 19 společností. Z průzkumu vyplynulo, že nařízení REACH a CLP mají zásadní, avšak pouze nepřímý dopad na udržitelnost a obchodní strategie společností. Kandidátský seznam látek vzbuzující velké obavy má zejména dopad na poptávku na trhu a investory je využíván jako měřítko k porovnávání výkonnosti udržitelnosti. Iniciátorem inovací je právě kandidátský seznam, s ohledem na poptávku spotřebitelů po udržitelných a bezpečných výrobcích. Požadavky na trh a investory mají zase přímý dopad na integrované podnikové strategie podnikání v průmyslu, včetně strategií udržitelnosti.

Ke stažení: Report - ZDE

 

Registrace látek mezi MSP

S ohledem na blížící se termín poslední registrační vlny (31. 5. 2017) zadala Agentura pro chemické látky studii mapující ochotu malých a středních podniků zaregistrovat své látky. Průzkum jednoznačně poukázal na nejistotu spojenou s vysokými finančními nároky na registraci. I když si většina podniků (95 %) uvědomuje své povinnosti, bariérou pro registraci jsou pak náklady spojené se společným předložení dokumentace. Většina firem tak hledá alternativní řešení a racionalizuje svá portfolia látek a jejich objemy. ECHA problematiku vnímá vážně a snaží se nalézt odpovídající řešení. Ke stažení: Studie MSP - ZDE

 

Nový výkonný ředitel ECHA

Správní rada Evropské agentury pro chemické látky vybrala nového výkonného ředitele, kterým se stal Bjorn Hansen. Od roku 2003 působil Bjorn pro DG Environment na pozici vedoucího oddělení pro chemické látky. Od roku 2007 pak spolupracoval s agenturou ECHA a podílel se na rozvoji nařízení REACH. Jmenování proběhne v prosinci na zasedání správní rady.

 

Biocides Stakeholders' Day

Na konci záři pořádala agentura ECHA v Helsinkách tzv. „Biocides Stakeholders' Day“, jehož se zúčastnilo 150 účastníků osobně a další lidé jej sledovali online. Na programu jednání byly mj. endokrinní disruptory, biocidní přípravky, látky vyráběné na místě, ošetřené výrobky a mnoho dalších témat. Záznam z akce včetně prezentací je možné shlédnout zpětně na stránkách ECHA.

 

Ke stažení:

  • Seminář - ZDE
  • Program - ZDE
  • Přednášející - ZDE

 

Dopady Brexitu

Plánované vystoupení Velké Británie z Evropské unie bude mít dopady i ve smyslu nařízení REACH, CLP a BPR. Za současných okolností bude od 30. Března 2019 pohlíženo na UK jako na tzv. třetí zemi, tedy zemi mimo EU se všemi svými důsledky. V této souvislosti byla na stránkách ECHA vytvořena speciální sekce, zabývající se touto problematikou. Více ZDE

 

Zvýšení množství vývozu nebezpečných chemických látek mimo EU

Po třech letech platnosti nařízení o předchozím souhlasu (PIC) byla zveřejněna hodnotící zpráva. V řeči čísel vzrostl počet oznámení o vývozu určitých nebezpečných chemických látek o 74 %, a to ze 4 500 v roce 2014, až na téměř 8 000 v roce 2016. Skutečnost předčila původní očekávání o 10 % nárůstu. Počet společností zapojených do PIC narostl z 390 na 1 177, zejména s ohledem na navýšení počtu dotčených látek v tzv. seznamu (příloha I PIC). Cílem nařízení je podporovat sdílenou odpovědnost a spolupráci v mezinárodním obchodu s nebezpečnými chemickými látkami a chránit lidské zdraví a životní prostředí na základě poskytování informací rozvojovým zemím o tom, jak bezpečně skladovat dopravovat, používat a likvidovat nebezpečné chemické látky. Ke stažení: Hodnotící zpráva PIC - ZDE

 

Aktuální informace z ECHA

Poslední vydání zpravodaje agentury ECHA se zaměřuje na čtyři důležité vývojové trendy týkající se biocidů. Dalšími tématy jsou například bariéry proaktivní aktualizace údajů REACH a CLP, nebo reforma amerických právních předpisů o chemických látkách. Ke stažení: Zpravodaj - ZDE