Více času na podstatné

REACH: Překlad Pokynů pro sdílení údajů a aktualizace požadavků na látky obsažené předmětech

18.07.2017 09:07

Aktualizované Pokyny pro sdílení údajů publikované (verze 3.1)v lednu 2017 byly přeloženy do 23 jazyků členských zemí EU a jsou nyní dostupné na webových stránkách ECHA.

V těchto pokynech jsou popsány mechanismy sdílení dat pro zavedené a nezavedené látky podle nařízení REACH, *obsahují praktická doporučení, která by měla podnikům pomoci splnit jejich povinnosti ohledně sdílení údajů, a zahrnují podrobný popis následujících postupů:

  • utváření fóra SIEF,
  • sdílení údajů pro zavedené látky (v rámci fóra SIEF) a možné spory týkající se sdílení údajů,
  • sdílení údajů pro nezavedené látky a možné spory týkající se sdílení údajů,
  • povinné společné předložení údajů.

 

Další informace

 

Aktualizované Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech

Aktualizované Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech (verze 4.0) byly zatím zveřejněny pouze v anglickém jazyce. Na překladu do dalších jazyků členských zemí EU se v současné době pracuje.

Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech (dále pokyny) budou užitečné pro společnosti, které dovážejí nebo vyrábějí předměty.

Pokyny vyjasňují povinnosti společností, které pro ně vyplývají z nařízení REACH, tj.:

- komunikovat se zákazníky:

  • podle čl. 33 odst. 1 nařízení REACH každý dodavatel předmětu obsahujícího látku, která splňuje kritéria uvedená v článku 57 nařízení REACH a je identifikována podle článku 59 odst. 1, v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních poskytne příjemci předmětu dostatek informací umožňujících bezpečné použití předmětu, včetně alespoň názvu látky;
  • podle čl. 33 odst. 2 nařízení REACH na žádost spotřebitele každý dodavatel předmětu obsahujícího látku, která splňuje kritéria uvedená v článku 57 nařízení REACH a je identifikována podle článku 59 odst. 1, v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních poskytne spotřebiteli předmětu dostatek informací umožňujících bezpečné použití předmětu, včetně alespoň názvu látky; Příslušné informace musí být poskytnuty zdarma do 45 dní po obdržení žádosti a

- oznamovat přítomnost látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v dovážených nebo vyráběných předmětech Agentuře pro chemické látky (ECHA). SVHC látky jsou uvedeny na Kandidátském seznamu, který je pravidelně ECHA doplňován.

Aktualizované pokyny zahrnují také nové příklady, které šířeji vyjasňující rozsah povinností společností ve vazbě na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. září 2015 (případ C-106/14). Podle pravidel se legislativní povinnosti týkají také jednotlivých předmětů, které jsou součástí komplexních předmětů, jako např. součástky automobilu nebo pračky. Byly také aktualizovány a zpřesněny dříve uvedené příklady.

 

Další informace:

 

 

Zdroj: MPO