Více času na podstatné

REACH - Prezentace z webové konference týkající se notifikace látek v předmětech

08.06.2011 11:10

ECHA zveřejnila prezentace a záznam z webového semináře ze dne 19. května 2011, který se týkal oznamování látek v předmětech (zveřejněno ECHA dne 25.5.2011).

Prezentace a záznam z webového semináře, který ECHA pořádala dne 19. května 2011, naleznete na stránkách ECHA v sekci NEWS AND EVENTS (MÉDIA A AKCE), v rubrice Webinars.

Seminář poskytl právní základ a praktické informace související s přípravou a předložením notifikace (oznámení) látek v předmětech u látek zapsaných na Kandidátském seznamu použitím nástrojů IUCLID a REACH—IT. Látky zapsané na Kandidátském seznamu jsou látky vzbuzující velmi velké obavy (tzv. SVHC látky).

 

Zdroj: MPO