Více času na podstatné

REACH - příprava na autorizaci látek

28.02.2011 08:21

Evropská komise zveřejnila v Úředním věstníku první seznam šesti látek, které podléhají povolení. Bez povolení nesmí být tyto látky po stanoveném datu (tzv. „datu zániku“) dále používány. Společnosti mohou začít s přípravou žádostí o povolení. Zveřejnění seznamu látek podléhajících povolení je důležitým krokem vpřed v oblasti řízení rizik, které látky vzbuzující velmi velké obavy představují pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

V souladu s nařízením REACH je cílem povolovacího postupu zajistit řádné fungování vnitřního trhu a zároveň zajistit, že rizika plynoucí z látek vzbuzujících velmi velké obavy jsou řádně kontrolovány a tyto látky jsou postupně nahrazovány vhodnými alternativami, které jsou ekonomicky a technicky životaschopné. Nepoužijí-li se zvláštní ustanovení nebo výjimky, lze šest látek vzbuzujících velmi velké obavy, které jsou nyní obsaženy na zveřejněném seznamu látek podléhajících povolení, od určitého data „zániku“ použít pouze za předpokladu, že Evropská komise udělila povolení. Společnosti mohou pro látku na seznamu získat povolení pouze pro konkrétní použití a na určitou dobu, jež může být prodloužena. Do žádosti o povolení pro agenturu ECHA musí společnost zahrnout zprávu o chemické bezpečnosti, která se zabývá riziky vyplývajícími z použití látky. Společnost musí rovněž poskytnout analýzu alternativ a – pokud jsou vhodné alternativy k dispozici – plán obsahující termín, kdy bude látka nahrazena, a způsob tohoto nahrazení. Žadatel může rovněž zahrnout analýzu socioekonomického dopadu používání látky. Společnosti mohou žádost podat jednotlivě nebo skupinově pro jedno nebo více použití do předem stanoveného posledního dne podání žádosti, což je v dostatečném předstihu před „datem zániku“. Každá žádost je zpoplatněna. Společnosti, které se chtějí na podání žádosti připravit, mohou nyní nalézt více praktických informací na internetových stránkách agentury ECHA: informace o procesu podání žádosti; dotčených subjektech; způsobu podání a datech podání. Tyto internetové stránky budou pravidelně aktualizovány.

 

Seznam látek podléhající procesu autorizace:

  1. 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene) - EC No: 201-329-4; CAS No: 81-15-2 - datum zániku: 21.8.2014
  2. 4,4’-Diaminodiphenylmethane (MDA) - EC No: 202-974-4; CAS No: 101-77-9 - datum zániku: 21.8.2014
  3. Hexabromocyclododecane (HBCDD) - EC No: 221-695-9, 247-148-4; CAS No: 3194-55-6, 25637-99-4; alpha-hexabromocyclododecane - CAS No: 134237-50-6; beta-hexabromocyclododecane - CAS No: 134237-51-7; gamma-hexabromocyclododecane - CAS No: 134237-52-8 - datum zániku: 21.8.2015
  4. Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) - EC No: 204-211-0; CAS No: 117-81-7 - datum zániku: 21.8.2015
  5. Benzyl butyl phthalate (BBP) - EC No: 201-622-7; CAS No: 85-68-7 - datum zániku: 21.8.2015
  6. Dibutyl phthalate (DBP) - EC No: 201-557-4; CAS No: 84-74-2 - datum zániku: 21.8.2015

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 143/2011 ze dne 17. února 2011, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) - zde.

 

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA