Více času na podstatné

REACH - veřejná diskuse k návrhu o zahrnutí 13 látek do přílohy XIV

16.06.2011 08:12

Na stránkách ECHA byla započata nová veřejná diskuse k návrhu zahrnutí třinácti látek do přílohy XIV nařízení REACH, tedy do přílohy která obsahuje látky podléhající procesu povolování (autorizaci). Diskuse bude probíhat zde, a to do 14. září 2011. Návrh zahrnuje následující látky:

 • dichroman amonný (CAS: 7789-09-5, ES: 232-143-1) - ammonium-dichromate
 • chromová kyselina (CAS: 7738-94-5, ES: 231-801-5) - chromic-acid
  dichromová kyselina (CAS: 13530-68-2, ES: 236-881-5) - dichromic-acid
 • oxid chromový (CAS: 1333-82-0, ES: 215-607-8) - chromium-trioxide
 • chlorid kobaltnatý (CAS: 7646-79-9, ES: 231-589-4) - cobalt-dichloride
 • uhličitan kobaltnatý (CAS: 513-79-1, ES: 208-169-4) - cobalt-carbonate
 • cobaltum-di(acetát) (CAS: 71-48-7, ES: 200-755-8) - cobalt di(acetate)
 • dusičnan kobaltnatý (CAS: 10141-05-6, ES: 233-402-1) - cobalt-dinitrate
 • síran kobaltnatý (CAS: 10124-43-3, ES: 233-334-2) - cobalt sulphate
 • chroman draselný (CAS: 7789-00-6, ES: 232-140-5) - potassium-chromate
 • dvojchroman draselný (CAS: 7778-50-9, ES: 231-906-6) - potassium-dichromate
 • chroman sodný (CAS: 7775-11-3, ES: 231-889-5) - sodium-chromate
 • dichroman sodný (CAS: 10588-01-9, ES: 234-190-3) - sodium-dichromate
 • trichlorethylen (CAS: 79-01-6, ES: 201-167-4) - trichloroethylene

 

Po zahrnutí do této přílohy již nebude moci být látka uváděna na trh nebo používána po stanoveném datu (tzv. „datum zániku‘‘), nebude-li mít výrobce anebo dovozce příslušné povolení. Upozorňujeme, že na tento požadavek se nevztahuje žádná dolní množstevní hranice. Povolení se budou udělovat na konkrétní použití látky, u nichž žadatel prokáže, že rizika představovaná látkou jsou náležitě kontrolována a zároveň bude prokázáno, že socioekonomické přínosy plynoucí z používání látky převažují nad riziky a že neexistují žádné vhodné alternativní látky nebo technologie. Povolení jsou udělována Komisí a přezkoumávána po uplynutí lhůty, která se stanovuje individuálně. Více informací o povolovacím procesu naleznete v pokynech - Pokyny pro přípravu žádosti o povolení.

Nakonec upozorňujeme, že podléhá-li látka povolení, měli by následní uživatelé obdržet od svého dodavatele informace, buď v oddíle 16 bezpečnostního listu nebo v podobě informací podle článku 32 nařízení REACH (Povinnost sdělovat informace ve směru dodavatelského řetězce pro látky samotné nebo obsažené v přípravcích, u nichž se nevyžaduje bezpečnostní list).

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA