Více času na podstatné

Regenerace bytových domů - informace o novém znění programu PANEL

02.06.2011 09:09

Regenerace bytových domů

Podpora oprav bytových domů — program PANEL NOVÝ je zaměřený na pomoc vlastníkům bytových domů ve financování komplexní opravy, modernizace nebo rekonstrukce bytového domu. Program je realizován v souladu s nařízením vlády č. 299/2001 Sb., v platném znění. Při realizaci tohoto programu Státní fond rozvoje bydlení úzce spolupracuje s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Program obsahuje tři nástroje podpory:

  • státní úroková dotace
  • bankovní záruka za úvěr
  • odborně technická a poradenská pomoc.

Podmínky a rozsah poskytování státní úrokové dotace jsou upraveny nařízením vlády č. 299/2001 Sb., v platném znění o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů. Podpora je zacílena jak na subjekt podpory — vlastníka bytového domu, tak i předmětově, tzn. jaký druh opravy, rekonstrukce a modernizace je podporován. Seznam podporovaných opatření je uveden v příloze nařízení vlády.

Druhým z nástrojů je podpora ve formě bankovní záruky za úvěr, kterou poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. svým jménem. Tato forma podpory je určena těm žadatelům o úvěr, kteří nedisponují dostatkem zajišťovacích prostředků. Bankovní záruka je poskytována až do výše max. 80 % jistiny úvěru poskytnutého úvěrující bankou nebo stavební spořitelnou.

Třetím z nástrojů podpory v rámci programu PANEL je pomoc ve formě informační a poradenské činnosti. Tato je realizována oprávněnými osobami akreditovanými Ministerstvem průmyslu a obchodu. Oprávněné osoby na základě smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení provádí informační a konzultační činnost a poskytují stanoviska k žádostem o státní úrokovou dotaci a k žádostem o bankovní záruku, a to prostřednictvím jimi zřízených poradenských a informačních středisek.

Kontakt: Ing.P.Polán, 224853127, polan(zavinač)mpo.cz

Zdroj: MPO, publikováno 1.6.2011