Více času na podstatné

Registr osob spuštěn!

02.07.2012 11:11

Společně s dalšími registry veřejné správy byl 1. července 2012 spuštěn i základní registr osob (ROS). Správcem registru je Český statistický úřad (ČSÚ). Smyslem ROS je zpřístupnit orgánům veřejné moci aktuální informace o všech osobách vedené jednotným způsobem, zjednodušit způsob přidělování identifikačních čísel osob, přispět ke snížení administrativní zátěže a zefektivnit tím systém státní správy.

Základní registr osob obsahuje referenční údaje o všech typech právnických osob vč. jejich organizačních složek, podnikajících fyzických osobách, zahraničních osobách a orgánech veřejné moci.

Jednodušší registrace podnikatelů
Založení právnické osoby nebo vydání osvědčení k podnikání se budou provádět u stejných orgánů nebo institucí (tzv. editorů ROS), které tuto činnost vykonávají již v současnosti. Při jednání s těmito úřady se nebudou muset předkládat všechny potřebné osobní údaje, ale jen ty, které jsou nezbytné pro ztotožnění podnikatelů nebo statutárních zástupců v registru obyvatel (ROB). Po provedené registraci osoby budou po nabytí právní moci referenční údaje osoby automatizovaně zapsány do ROS.

Změnu referenčních údajů osoby podnikatel nebo právnická osoba nahlásí jenom jednou na jednom místě. Ostatní oprávněné orgány veřejné moci je budou získávat automaticky z ROS a využívat pro svoji činnost jako údaje zaručené, platné a aktuální, bez nutnosti dalšího ověřování. Skončí tak neustálé poskytování stejných údajů osob různým úřadům. Odstraní se roztříštěnost v poskytování údajů o osobách, údaje budou soustředěny v ROS,“ uvedl ředitel odboru statistických registrů ČSÚ Stanislav Palas.

ČSÚ už nebude přidělovat IČO
Změní se dosavadní způsob přidělování identifikačních čísel (IČO) těm osobám, kterým je dosud přiděloval ČSÚ. „Jedná se třeba o architekty, auditory, patentové zástupce, příspěvkové organizace či provozovatele stanic měření emisí. Například architektům přidělí identifikační číslo Česká komora architektů, příspěvkovým organizacím pak krajské úřady nebo obce, agenturám práce ministerstvo práce a sociálních věcí a podobně,“ uvedl projektový manažer ROS Michal Čigáš. Všem osobám bude přidělováno IČO přímo při registraci nebo evidenci editorem ROS. I nadále však bude platit pravidlo, že každá osoba může mít přiděleno pouze jedno IČO bez ohledu na to, zda je evidována ve více agendách. Identifikační čísla přidělená před zahájením provozu základních registrů zůstanou nadále v platnosti.

Údaje budou mít osoby pod kontrolou
Prostřednictvím kontaktních míst CzechPoint nebo datových schránek budou moci osoby či jejich statutární zástupci zjistit, jaké referenční údaje se o osobách v ROS vedou, kdo je aktualizoval a které orgány veřejné moci jejich údaje v uplynulém kalendářním roce využívaly.


Více informací o základním registru osob na www.czso.cz/ros a na https://www.szrcr.cz/registr-osob.

 

Zdroj: ČSÚ