Více času na podstatné

Rekapitulace EU září: Navýšení prostředků v programu LIFE a bezpečnost dodávek plynu

11.10.2017 08:53

Komise navyšuje prostředky v programu LIFE. LIFE investuje do inovativních projektů v oblasti životního prostředí, které mají mít přidanou hodnotou pro jednotlivce, podniky a přírodu. Investiční balík z rozpočtu EU má mobilizovat soukromé finanční prostředky. EP odsouhlasil pravidla pro bezpečnost dodávek. Členské státy budou muset v případě krize pomoci svým sousedům s dodávkami plynu. Národní plány pro bezpečnost dodávek plynu budou muset zohlednit regionální rozměr.

Komise 28. 9. 2017 schválila v rámci programu LIFE pro životní prostředí a klima investiční balík ve výši 222 mil. € z rozpočtu EU na podporu toho, aby EU v budoucnu přešla na udržitelnější a nízkouhlíkové hospodářství. Tyto finanční prostředky EU mají za cíl podnítit další investice, takže by celkem mělo být do 139 nových projektů ve 20 státech investováno 379 mil. €. Na projekty v oblasti životního prostředí a účinného využívání zdrojů, přírody a biologické rozmanitosti a správy a informací v oblasti životního prostředí půjde částka 181,9 mil. €. V souladu s balíkem opatření týkajících se oběhového hospodářství mají pomoci projekty členským státům přejít k hospodářství, které bude více oběhové (např. testování italského prototypu, pomocí kterého by se mohly automobily s dieselovým motorem bez velkých nákladů předělat na hybridní vozidla, a dále výrobky z biologického materiálu z kalů odpadních vod v Nizozemsku či použití nové biologické úpravy vody v jižním Španělsku, kterou se z vody odstraňují pesticidy a dusičnany). Další projekty mají podporovat provádění akčního plánu pro přírodu, a zejména správu lokalit Natura 2000. Pozornost bude zaměřena rovněž na ochranu druhů. V oblasti klimatu má být investováno 40,2 mil. € do projektů podporujících přizpůsobení se změně klimatu, zmírnění jejího dopadu a správu a informace. Vybrané projekty se týkají cíle EU, kterým je snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 40 % ve srovnání s úrovní v roce 1990. Financování v rámci programu LIFE rovněž má pomoci zlepšit odolnost nejrušnějších vodních cest EU, přispět k rozvoji nástrojů pro prognózy pouštních prachových vichřic a pomoci potlačit jev nazývaný efekt městských tepelných ostrovů. Pro ČR bylo v programu LIFE od roku 2004, kdy jsme vstoupili do EU, schváleno 14 projektů. Jedná se např. o záchranu smilkových trávníků v Beskydech; projekt MEDETOX zaměřený na problematiku výfukových emisí z naftových motorů ve městech nebo projekt LIFE2Water, jehož cílem je uplatnění inovativních technologií na dočištění komunálních odpadních vod a jejich poloprovozní ověření tak, aby se přispělo k dosažení dobrého ekologického stavu vodních ekosystémů. Nyní budou v ČR podpořeny projekty týkající se biodiverzity nebo zlepšení přístupu k „environmentální spravedlnosti“ s cílem zvýšit povědomí o stávajících pravidlech a judikatuře v environmentální oblasti.

EP 12. 9. 2017 schválil na plenárním zasedání návrh nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, ve znění dohodnutém v rámci interinstitucionálních jednání 27. 4. 2017. Cílem návrhu nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu je podpořit konkurenceschopnost trhů se zemním plynem a jejich odolnost v případě přerušení dodávek, čemuž by mělo napomoci zvýšení transparentnosti těchto trhů. Konkrétně pak Komise navrhovala nahradit současný vnitrostátní přístup při navrhování opatření pro zajištění bezpečnosti dodávek přístupem širším, a to alespoň na regionální úrovni. Členské země by tak měly v rámci 13 regionálních skupin vytvořit společné plány preventivních a krizových opatření. Regionální skupiny byly vytvořeny na základě jednotlivých přepravních cest plynu a členské státy tak mohou v závislosti na původu dodávek patřit i do více skupin (ČR kupříkladu patří do 3 z nich). Přijata byla rovněž závazná zásada solidarity, která by zajistila výpomoc mezi státy v případě přerušení dodávek tak, aby byly zajištěny dodávky do domácností a pro základní sociální služby, jako je zdravotnictví. Povinné bude dále hlášení kontraktů plynových dodávek, přesahujících svým objemem 28 % roční domácí spotřeby. Pozměňovací návrhy EP nyní čekají na schválení v Radě, pokud je přijme, může nařízení vstoupit v platnost.