Více času na podstatné

Revidovaná norma klade vyšší požadavky na tepelně technické parametry budov

02.12.2011 09:05

Dne 1. listopadu 2011 vstoupila v účinnost  revidovaná ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov. Hodnoty vycházející z této normy vstupují jako parametry do posuzování projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o prioritní osy 2, 3 a 7.

 

Změnou ČSN dochází k zásadnímu zpřísnění, tj. novou ČSN jsou kladeny daleko vyšší požadavky na tepelně technické parametry budov a tím dochází k ovlivnění hodnot podmiňujících specifickou přijatelnost projektů a zároveň hodnot vstupujících do technicko ekologického hodnocení projektů.    

Všechny relevantní projekty v budoucích výzvách Operačního programu Životní prostředí budou posuzovány s ohledem na nové znění normy.

U projektů již připravených na podání do výzev Operačního programu Životní prostředí, bude revize příslušných příloh žádosti, vyplývajících ze změny výše uvedené normy, způsobilým výdajem v  rámci projektové přípravy dle podmínek stanovených v  Implementačním dokumentu Operačního programu Životní prostředí.     

Příklad změny:

Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2. Specifické kritérium přijatelnosti projektů (Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí) se mění takto:

V případě zlepšování tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí budovy, je podmínkou, aby hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora, po realizaci splňovaly minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN uvedenou v odst. 5.2 Součinitel prostupu tepla normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011) a současně budova musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem, N, uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011), nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy  Uem,rec, uvedenou v odst. 5.3 téže technické normy.
Tento požadavek se netýká budov určených převážně pro skladování nebo pro výrobu, včetně samostatně stojících kotelen.

 

Zdroj: SFŽP