Více času na podstatné

Sanace starých těžebních vrtů byla zahájena, z OPŽP na ni půjde rekordních 1,4 mld. Kč

16.07.2014 08:59

Náměstek Ministerstva životního prostředí (MŽP) Jan Kříž včera zahájil sanaci starých těžebních vrtů. Sanace je financována z operačního programu životní prostředí a půjde na ni rekordních 1,4 mld. Kč. „Tento projekt  je z pohledu ochrany životního prostředí  velmi významný. Vytěžení desítek tisíc metrů krychlových kontaminované zeminy po těžbě ropy a uzavření desítek bývalých vrtů především zamezí znečištění nedalekého zdroje pitné vody pro 20 000 lidí. Likvidace této staré ekologické zátěže také zabrání ohrožení lokality Natura 2000 a přilehlých lužních lesů. Kromě toho vůbec největší projekt v Operačním programu ŽP  pro období 2007-2013 pomůže výrazně k dočerpání prostředků EU v tomto roce,“  uvedl náměstek.

 

Pozadí:

Evropská komise dne 3. 7. 2014 schválila v pořadí osmý takzvaný velký projekt Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) s názvem „Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves v CHOPAV Kvartér řeky Moravy“. Celkové náklady projektu činí 79 283 186 EUR, tj. více než 2 mld. Kč. Vydaným rozhodnutím k projektu přislíbila Evropská komise poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti ve výši 53 064 302 EUR (cca 1,4 mld. Kč).

Projekt se zabývá realizací bezpečné relikvidace a sanace starých ekologických zátěží po průzkumu, těžbě a úpravě ropy v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy, v okresech Hodonín a Břeclav. Specifickým cílem projektu je ochrana zdrojů podzemní vody pro veřejný vodovod a ochrana ekosystémů (tj. lužních lesů) na okolním území Natura 2000.

V okrese Hodonín a Břeclav probíhala těžba ropy od 20. let 20. století až do konce 20. století. Těžba v řešeném území byla zakonzervována na bývalém dobývacím prostoru Hodonín z důvodu vyhlášení ochranného pásma vodního zdroje Moravská Nová Ves (v roce 1990). Těžba na dobývacím prostoru Týnec probíhala nadále za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem – ložiska tedy zcela dotěžená nejsou, což má dopady projevující se zbytkovým tlakem v nedostatečně zlikvidovaných sondách. Ropné sondy tak představují transportní cestu mezi ropným ložiskem a nadložními geologickými vrstvami, kde se nachází zdroj podzemní vody, který je využíván pro pitné účely. Ropné sondy, ze kterých se po jejich nevhodné likvidaci uvolňuje kontaminace (ropných látek) do okolních zemin a podzemní vody, představují vysoké riziko pro jímací území Moravská Nová Ves, respektive CHOPAV „Kvartér řeky Moravy“, ze kterého je zásobováno cca 40 000 obyvatel pitnou vodou (okresy Hodonín a částečně Břeclav).

Realizace výše uvedeného projektu významně přispěje k zlepšení životního prostředí v okrese Hodonín a Břeclav a zároveň dojde ke zlepšení podmínek pro život místních obyvatel, pro které kontaminované území představuje zdravotní riziko, jež bude po rekultivaci eliminováno. V průběhu rekultivace se předpokládá, že dojde k odčerpání cca 106 215 m3 kontaminovaných vod a odtěžení cca 22 100 m3 kontaminované zeminy.