Více času na podstatné

Sběr biologicky rozložitelného odpadu v Praze

16.07.2009 10:22

Bioodpady
Připravovaná novela zákona o odpadech zahrnuje třídění odpadů až do té nejposlednější komodity. Jednou z nich je v současné době velmi diskutovaný biologicky rozložitelný odpad, zkráceně bioodpad. Ač si to mnozí z nás neuvědomují, najdeme tuto komoditu téměř všude. Její produkcí se pyšní zahrádky, parky, veřejná prostranství a rovněž domácnosti. Na venkově je tato komodita ukládána na místo zvané kompost, ale ve větších městech je s tímto materiálem nakládáno jako s odpadem a velká většina ho končí tam, kde končit nemá a to v nádobách na směsný odpad. Už ze svého principu rozložitelnosti je komodita bioodpadu zajímavá především pro její organický původ, který může nadále pracovat a také dobře sloužit.
Proč? Především pro ochranu životního prostředí, návrat organické látky do přírodního koloběhu způsobem, který zajistití šetrné a účinné využití. V případě ukládky na skládku podléhá bioodpad rozkladu s následným únikem metanu, který způsobuje skleníkový efekt. Efektivnější varianta se naskýtá v podobě energetického využití v bioreaktoru, jehož procesem vzniká bioplyn, který lze dále využít v kogenerační jednotce. Samozřejmě existuje i alternativa uložení na kompostárnu, která po procesu kompostování navrací zpět živnou hmotu pro další využití nejen v zemědělství. Navíc vytříděním bioodpadu se statisticky sníží objem směsného komunálního odpadu až o 19 %, což přináší nejen úsporu nákladů občanům a firmám, ale rovněž výhody výše uvedené.
V Praze se od roku 2004 třídění této komodity věnuje společnost Pražské služby, a. s., která postupně po pilotním projektu v Dolních Chabrech za účasti Magistrátu hlavního města Prahy, rozšířila své služby na celé území hlavního města a v současné době sváží bioodpad z 12 městských částí a zájem o tuto službu nadále roste. Jedinou podmínkou je počet klientů v dané oblasti převyšující 50 osob. Klientům, kteří si uzavřou smlouvu, jsou dodány speciální nádoby – kompostejnery o objemu 120 nebo 240 litrů a pravidelně v lichou sobotu, tedy jednou za 14 dní je prováděn svoz k dalšímu využití na kompostárnu. V roce 2007 bylo v Praze takto svezeno a využito 373 tun bioodpadu a vzhledem nárůstu počtu klientů a rozšíření svozové oblasti lze předpokládat, že v letošním roce bude množství bioodpadu rapidně stoupat.
Jak tedy třídit? Do sběrných nádob je ukládáno: listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, větve keřů i stromů, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky vajec.
Do sběrných nádob nepatří: tekuté zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady a jiné odpady.

Gastroodpad
Mezi biologicky rozložitelné odpady patří také zbytky jídel z kuchyní a stravoven – zkráceně gastroodpad, kterých se v každém městě najde velmi mnoho. Při procházce městem je téměř na každém rohu restaurace, v každém větším závodě, ale také v téměř každé škole, školce, úřadu se nachází jídelna nebo alespoň kantýna nabízející svým zákazníkům především teplou kuchyni.
Co ale se zbytky? Možnosti jejich odstranění jsou velmi složité z důvodu nároků na hygienické předpisy a nemožnost jejich zkrmování ani skládkování. Jak tedy s nimi nakládat? Nejvhodnější alternativou je využití energetickým způsobem, což je upřednostnění před jejich pouhým spálením. I tyto polévky, knedlíky, omáčky a další pochutiny mají v sobě energetický potenciál, který se může využít k výrobě bioplynu v zařízení bioreaktoru s následným použitím v kogenerační jednotce k výrobě elektrické nebo tepelné energie.
Společnost Pražské služby, a. s. nabízí na území hlavního města Prahy výše uvedeným zařízením zajištění služeb v oblasti odstranění biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven formou periodického svozu v četnosti požadované klientem s možností až 7x týdně. Klientovi jsou dodány speciální nádoby o objemu 120 nebo 240 litrů opatřené hermetickým uzávěrem pro zamezení úniku zápachu, ale také obsahu nádoby a jejich odvoz probíhá výměnným způsobem tzn., že při výměně dochází k dodání prázdné nádoby a odvozu nádoby plné.
Svoz probíhá pomocí středních nákladních automobilů s hydraulickým čelem pro snadnější nakládku nádob. Po výsypu nádoby v Zařízení pro energetické využití odpadu v Praze Malešicích, který pro tento způsob odstranění odpadu má zvláštní provozní řád, dochází k vymytí nádoby včetně desinfekce, což přináší klientovi jistotu, že mu nádoba bude vždy dodána čistá bez zbytků předchozího obsahu.
Měsíčně se takto postupem času sveze z hlavního města téměř 150 tun gastroodpadu a toto číslo stále roste.
Bioodpad a gastroodpad jsou vhodným artiklem pro využití v bioreaktoru, který je v současné době ve fázi projektu a v blízké budoucnosti umožní ještě lepší energetické využití těchto komodit.

Jan Marisko
Pražské služby a. s.
E-mail: mariskoj@psas.cz
 

Zdroj: OF 6/2008