Více času na podstatné

SDĚLENÍ odboru odpadů MŽP o výkladu MŽP k § 37a zákona č. 185/2001 Sb. ve znění zákona 154/2010 Sb.

01.08.2010 07:51

K § 37a odst. 2
Podle § 37a odst. 2 jsou výrobci součástí používaných ve vozidlech povinni poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků v rozsahu požadovaném těmito zařízeními příslušné informace pro demontáž, skladování a zkoušky součástí, které lze opětovně použít.
Uvedeným ustanovením není, dle směrnice 2000/53/ES, dotčena ochrana průmyslového vlastnictví a obchodního tajemství podle jiných předpisů (obchodní zákoník, zákon č. 527/1990 Sb. apod.). To znamená, že rozsah informací požadovaných zpracovateli vybraných autovraků se nesmí týkat údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a obchodního tajemství (m. j. výrobní, technologické, materiálové či zkušební know-how). Příslušná informace poskytnutá výrobcem tedy bude přiměřená těmto skutečnostem. Přiměřenost informace se vztahuje též na případy, kdy výrobci nejsou známy limitní rozsahy opotřebení, které ještě umožňují další použití součástí ve vozidlech, nebo když požadovanými informacemi nedisponuje.

 

K § 37a odst. 5 písm. a)
Směrnice 2000/53/ES neurčuje konkrétní hustotu sběrných míst. Proto se podle § 37a odst. 5 písm. a) in fi ne se za přiměřenou hustotu sběrných míst považuje, pokud ve správním obvodě každé obce s rozšířenou působností, kde je prodejní místo výrobce, je vytvořeno minimálně jedno sběrné místo vybraných autovraků a jejich částí.Pojem „prodejní místo výrobce“ není v zákoně o odpadech přímo defi nován. Pro účely tohoto zákona se jím rozumí prodejna, kde výrobce vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
prodává motorová vozidla své značky. Pokud výrobce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností takové místo nemá, nemá povinnost zajistit vytvoření sběrného místa vybraných autovraků a jejich částí.

 

K § 37a odst. 6
Podle § 37a odst. 6 musí výrobce nebo akreditovaný zástupce ke splnění povinností stanovených v odstavci 1 písm.c) a odstavci 3) uzavřít písemnou smlouvu s osobou oprávněnou ke sběru, výkupu, zpracování, případně využívání a odstraňování vybraných autovraků, pokud jí není sám. Povinnost výrobců a akreditovaných zástupců je však již uložena ustanovením, na něž se zde odkazuje. Smyslem tohoto ustanovení je pouze uvést způsob, jakým má být povinnost splněna. Ke splnění povinností stanovených
v odstavci 1 písm.c) a odstavci 3) postačuje, když výrobce nebo akreditovaný zástupce uzavře nebo již má uzavřenou písemnou smlouvu s osobou oprávněnou ke sběru, výkupu, zpracování, případně využívání a odstraňování vybraných autovraků, pokud jí není sám. Výrobce nebo akreditovaný dovozce tedy nemá obecně zákonnou povinnost uzavřít smlouvu s každou osobou oprávněnou ke sběru, výkupu, zpracování, případně využívání a odstraňování vybraných autovraků a jejich částí.

 

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., v.r.
ředitelka odboru odpadů

 

Zdroj: věstník MŽP 7/2010, ke stažení ZDE