Více času na podstatné

Sdělení EK věnované energii z obnovitelných zdrojů

13.07.2012 08:41

EK vydala 6. 6. 2012 sdělení, ve kterém poukázala na již známý cíl (formulovaný ve směrnici přijaté v roce 2009) dosáhnout do roku 2020 20% podíl energií z obnovitelných zdrojů. Směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů, která byla schválena v roce 2009 v rámci tzv. klimaticko-energetického balíčku, obsahuje závazný cíl využívat v roce 2020 v unijním průměru 20 % produkované energie z obnovitelných zdrojů. Současně všechny členské státy zavazuje cíl navýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v oblasti dopravy na 10 % konečné spotřeby. Indikativní podíl energie z obnovitelných zdrojů (dle do té doby platné směrnice č. 2001/77) byl nahrazen závazným cílem (konkrétní závazky byly stanoveny pro každý členský stát).

 

Klíčové body a stav projednávání

Za účelem splnění cílů stanovených ve směrnici č. vyzvala EK v předloženém sdělení členské státy ke koordinaci postupu při zavádění a reformování režimů podpor, k harmonizaci a k intenzivnějšímu obchodování mezi členskými státy s energiemi, které pocházejí z obnovitelných zdrojů. EK vyzývá ve sdělení k vytvoření pevného právního rámce po roce 2020. Pokud by se tak nestalo, EK varuje před poklesem produkce OZE po roce 2020. Vytyčuje přitom do roku 2030 3 možné scénáře vývoje: První počítá sice se snižováním emisí CO2, ale bez podpory OZE (např. pomocí nástrojů obchodování s emisemi). Druhý scénář počítá naopak s vytyčením jasných cílů týkajících se OZE, energetických úspor a snižování emisí skleníkových plynů, a to na národní úrovni. Poslední potom požaduje jejich stanovení i na úrovni EU.

EK dále vyzdvihuje 4 hlavní oblasti, ve kterých má dojít k urychlení úsilí o koordinaci:

1) Jedná se o začlenění energie z OZE do trhu s energiemi.

2) EK vyzývá členské státy k harmonizaci režimů podpor, upřednostňuje přitom takové režimy podpor, které by měly přispívat ke snížení nákladů.

3) Dále EK vyzývá k intenzivnější spolupráci mezi členskými státy. Ty by podle sdělení měly v souladu se směrnicí o energii z OZE z roku 2009 naplnit své cíle ohledně OZE také vzájemným obchodování s touto energií (větrnou, solární apod.). Zde je však třeba poznamenat, že tato výzva nezřídka naráží na technické překážky týkající se způsobilosti energetických sítí a infrastruktury.

4) Specificky sdělení zdůrazňuje vytvoření integrovaného regionálního trhu ve Středomoří, který by měl umožnit rozsáhlé investice v oblasti. EU již několik let plánuje např. ambiciózní solární projekt Desertec, budoucnost těchto projektů je však nejistá nejen kvůli financím, ale také z bezpečnostního hlediska.

 

Předpokládaný další vývoj

Sdělení představuje soubor výzev obracejících se především k členským státům (výzva k harmonizaci režimů podpor, ke spolupráci při obchodování s OZE), není souborem návrhů konkrétních opatření. Je  možné očekávat, že po klimaticko-energetickém balíčku se EK chystá k další aktivitě v oblasti podpory OZE, roli však bude hrát také to, jakou prioritou pro členské státy toto téma v současné době bude.

 

Odkazy

 

Zdroj: Euroskop