Více času na podstatné

Sdělení Energetického regulačního úřadu - udělení licence na výrobu elektřiny z FVE

22.10.2010 08:52

Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní úřad ve věcech rozhodování o udělení licence na výrobu elektřiny podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, se při rozhodování ve věci žádostí o udělení licence na výrobu elektřiny řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 71 odst. 1 a 3 správního řádu je Energetický regulační úřad povinen o žádosti rozhodnout bez zbytečného odkladu, a pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, potom je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, tedy podání žádosti o udělení licence.

V současné době je Energetický regulační úřad zahrnut žádostmi o udělení licence na výrobu elektřiny, a to zejména ze zdrojů využívajících slunečního záření (FVE). Pro ilustraci Energetický regulační úřad uvádí, že ke dni 18. října 2010 bylo za měsíc říjen 2010 podáno téměř 500 žádostí o udělení licence na výrobu elektřiny z FVE, a Energetický regulační úřad předpokládá, že v obdobném rozsahu se na úřad budou obracet žadatelé o udělení licence na výrobu elektřiny z FVE i v průběhu zbývajících měsíců roku 2010. Tato bezprecedentní situace souvisí s celkovým stavem v oblasti podpory výroby elektřiny z FVE a přijetím zákona č. 137/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z  obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

Z důvodu transparentnosti a předvídatelnosti postupu ve věci rozhodování o žádostech o udělení licence na výrobu elektřiny v následujících měsících roku 2010 Energetický regulační úřad upozorňuje, že ti žadatelé o udělení licence na výrobu elektřiny, kteří hodlají získat oprávnění k výkonu licencované činnosti výroby elektřiny do konce roku 2010, měli by podat žádosti o udělení licence na výrobu elektřiny do konce měsíce listopadu tohoto roku. S ohledem na výše
uvedené a složitost licenčního řízení je zřejmé, že v  těchto řízeních nebude z objektivních důvodů možno rozhodovat bezodkladně, a lze tedy očekávat vydání rozhodnutí ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, tedy od podání žádosti o udělení licence, a to za podmínky, že podaná žádost
o udělení licence bude obsahovat všechny stanovené náležitosti a nebude trpět jinými vadami. V opačném případě bude nutné žadatele podle § 37 odst. 3 správního řádu vyzvat k odstranění nedostatků a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu, což v konečném důsledku může vést k nedodržení
lhůty pro vydání rozhodnutí z důvodů na straně žadatele (§ 71 odst. 5 správního řádu).

Energetický regulační úřad se rovněž opakovaně setkává s případy, kdy žadatel o udělení licence na výrobu elektřiny neuvede v žádosti o udělení licence správné údaje či dokonce záměrně uvede údaje nepravdivé, zejména o výrobně elektřiny, ve vztahu ke které žádá o udělení licence na výrobu elektřiny z FVE. Energetický regulační úřad proto upozorňuje, že v těchto případech, kdy v řízení vyvstanou pochybnosti ohledně pravdivosti či správnosti předaných údajů, využije všech procesních prostředků, které mu přiznává správní řád, aby zjistil takový stav věci, o kterém nebudou důvodné pochybnosti, a to včetně provedení důkazu ohledáním věci (výrobny elektřiny) na místě v souladu s § 54 správního řádu. Rovněž nezbytnost provedení důkazu ohledáním výrobny elektřiny má dopad na určení lhůty pro vydání rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny podle § 71 odst. 3 písm. a) správního řádu.

Žadatelé o udělení licence na výrobu elektřiny, kteří usilují o její udělení do konce roku 2010, by tedy měli podat žádost o udělení licence splňující všechny náležitosti podle § 7 energetického zákona a prováděcí vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb. a vyhlášky 358/2009 Sb., nejpozději před koncem měsíce listopadu tohoto roku. Neúplné žádosti o udělení licence nebo žádosti trpící jinými vadami nebude s největší pravděpodobností možné do konce roku 2010 vyřídit.

Znění výše uvedených právních předpisů je k dispozici na internetové stránce Energetického regulačního úřadu www.eru.cz.