Více času na podstatné

Sdělení ERÚ k problematice ostrovních systémů fotovoltaických elektráren

22.09.2010 05:24

Dne 15. září 2010 schválila Vláda České republiky na svém jednání návrh zákona, kterým
se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, ve
znění pozdějších předpisů. Tento návrh zásadně mění pohled na provozování ostrovních
systémů, který se dotýká zejména fotovoltaických elektráren (FVE). S ohledem na to, že
Energetický regulační úřad v poslední době v této oblasti eviduje řadu dotazů a zkreslených
informací, uvádí na pravou míru některé nepřesnosti, týkající se zejména samotné definice
ostrovního provozu a problematiky podpory těchto zdrojů.
Pojem ostrovní provoz chápe ERÚ v tomto případě jako provoz energetických zařízení
(zdrojů a k nim připojených spotřebičů) prokazatelně galvanicky oddělených od
elektrizační soustavy, a to nejenom spínacím nebo jistícím prvkem.

S O U Č A S N Ý S T A V

Na vyrobenou a spotřebovanou elektřinu z FVE v ostrovním provozu je zatím stále možné
čerpat podporu podle zákona č. 180/2005 Sb., a to v souladu s § 4 odst. 16 zákona pouze
formou zelených bonusů. Princip výkupních cen není v tomto případě možný, protože
výrobna nemůže vyrobenou elektřinu dodávat do elektrizační soustavy.
Podporu lze uplatnit pouze na tzv. ostatní vlastní spotřebu, která je definována ve vyhlášce
č. 475/2005 Sb., v platném znění. Podle § 2 písm. c) vyhlášky se tím rozumí elektřina, která
je účelně využita výrobcem či jinou osobou bez použití regionální distribuční sítě. ERÚ však
nepovažuje za účelné vyrábět elektřinu v ostrovním provozu pouze za účelem získání
podpory, a to především v místech, která jsou v současné době již připojena k distribuční
soustavě (např. rodinné domy). Cílem je racionální podpora a zahrnutí obnovitelných zdrojů
energie do celkového energetického mixu, a nikoliv pouze maximalizace zisku, který vzniká
výrobcům úhradou zelených bonusů. Současný systém nemotivuje k efektivnímu využití
vlastní spotřeby, což může být zneužito k čerpání zelených bonusů a neefektivnímu využívání
či dokonce maření vyrobené energie.
Nutnou podmínkou pro uplatnění podpory je zajištění měření vyrobené elektřiny. Měření
musí být v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 218/2001 Sb., kterou
se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů. Měřicí zařízení musí
být cejchované, přičemž za správnost měření ručí výrobce elektřiny. O podporu je nutné se
přihlásit u místně příslušného regionálního distributora, tomu pak lze zasílat měsíční výkazy
o výrobě elektřiny. Další důležitou podmínkou pro uplatnění podpory je držení licence na
výrobu elektřiny. ERÚ při vydávání licence nerozlišuje, jaký typ podpory bude majitel licence
uplatňovat, nebo jakým způsobem bude do elektrizační soustavy připojen.

N A V R H O V A N É Z M Ě N Y

ERÚ však důrazně upozorňuje na skutečnost, že v návaznosti na předmětný návrh novely
zákona č. 180/2005 Sb., kterou schválila vláda, nebude v budoucnu možné uplatnit
podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v ostrovních systémech. Podle
aktuálního návrhu nebude možné od 1. ledna 2011 nárokovat podporu ani pro ostrovní
systémy uvedené do provozu podle současného zákona č. 180/2005 Sb. Patnáctiletá doba
návratnosti investic v kontextu zákona je garantována pouze zdrojům přímo připojeným do
elektrizační soustavy, které jsou provozovány v režimu výkupních cen. Z výše uvedených
důvodů ERÚ nemůže garantovat, že FVE provozované v ostrovním provozu budou
v budoucnu podporovány, a to ani po jejich případném připojení do elektrizační soustavy.
Z důvodu výše popisovaných skutečností Energetický regulační úřad provozování
FVE v ostrovním režimu nedoporučuje.