Více času na podstatné

Sdělení Komise o návrhu revize směrnice o zdanění energie

02.05.2011 07:26

SDĚLENÍ(cs) Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Inteligentnější zdanění energie v EU: návrh revize směrnice o zdanění energie úzce souvisí s dokumentem 9270/11 tohoto přehledu. Komise tímto sdělením vysvětluje a obhajuje nutnost revize směrnice o zdanění energií. Evropská unie chce revizí přispět k uskutečnění cílů deklarovaných ve strategii do roku 2020. Udržitelný růst povzbudí ekonomiku nastavením rovných podmínek pro podniky a zároveň pomůže i životnímu prostředí. To vše umožní i vytváření nových pracovních příležitostí. Celých 79 procent emisí skleníkových plynů je způsobeno spotřebou energie. V současné době je uhlí nejméně zdaněným zdrojem energie. Návrh revize přeskupí poplatky mezi různými palivy a stanoví rámec pro zdanění CO2. Návrh také umožní členským státům, aby dosáhly svých závazků hospodárnějším způsobem.

 

Zdroj: CEBRE