Více času na podstatné

Sdělování informací o látkách, na které se nevztahuje registrace podle nařízení REACH

27.07.2012 07:25

Některé látky mohou být legálně uvedeny na trh bez registračního čísla, avšak jejich dodavatelé musí sdělovat informace v dodavatelském řetězci ohledně bezpečného užití látek.

Informační list je určen pro příjemce látek, na které se nevztahuje povinnost registrace ve smyslu článku 2(7) nařízení REACH. Tyto látky mohou být uvedeny na trh bez předložení registrační dokumentace (tzn. nemají registrační číslo). Vývozci nebo dovozci těchto látek proto nemohou oznamovat jejich registrační číslo v dodavatelském řetězci. Společnosti však musí příslušným orgánům na požádání poskytnout informace, aby prokázaly, že jejich látky splňují podmínky pro výjimku z registrace. Dodavatelé látek, které mohou být uvedeny na trh bez registračního čísla, mají povinnost sdělit informaci ohledně bezpečného užití látek příjemcům látek.

Látky, na které se podle čl. 2(7) nevztahují registrační povinnosti:

  • látky zahrnuté do přílohy IV nařízení REACH (díky svým vlastnostem představují minimální riziko např. voda, dusík);
  • látky zahrnuté do přílohy V nařízení REACH (látky vyskytující se v přírodě např. minerály, rudy, jejich registrace se považuje za zbytečnou nebo nevhodnou);
  • látky samotné nebo obsažené ve směsích nebo v předmětech, které byly registrovány a jsou zpětně získané v EU;
  • látky samotné nebo obsažené ve směsích již registrované vyvezené a zpět dovezené do EU v tomtéž dodavatelském řetězci.

Informační list v anglickém jazyce je uveden na stránkách agentury ECHA.

Další informace

Helpdesk ECHA

Informační listy o pokynech

Časté otázky a odpovědi

Zdroj: MPO