Více času na podstatné

SEAC souhlasí s návrhy na omezení v souladu s nařízením REACH

07.07.2011 08:08

Výbor pro socioekonomickou anylýzu (SEAC) na svém setkání v Helsinkách ve dnech 14.—16.6.2011 přijal stanovisko týkající se omezení dimethylfumarátu (DMFu) v předmětech. Dále souhlasil s návrhem stanoviska na omezení používání rtuti v měřících přístrojích a několika látek na bázi fenylrtuti. Agentura ECHA organizuje další veřejnou konzultaci a vyzývá zainteresované strany k předložení komentářů k návrhu stanoviska výboru SEAC do 16.8.2011 (zveřejněno ECHA 16.6.2011).

DMFu byl používán jako protiplísňové činidlo při transportu spotřebního zboží lodní dopravou. Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal v březnu 2011 stanovisko, v němž souhlasí s návrhem Francie na omezení používání DMFu v předmětech vzhledem k tomu, že používání předmětů ošetřených DMFu představuje pro spotřebitele riziko v podobě závažných kožních onemocnění (dermatitid). Výbor SEAC ve svém návrhu dospěl k závěru, že omezení obsahu DMFu v předmětech je nejvhodnějším opatřením na úrovni Společenství a že toto opatření je ze socioekonomického hlediska odůvodněné. Po další dvouměsíční veřejné konzultaci bylo vydáno konečné společné stanovisko obou vědeckých výborů při agentuře ECHA (výborů RAC a SEAC):

  • V EU bude po 15.3.2012 zakázáno vyrábět a uvádět na trh předměty obsahující DMFu v koncentraci vyšší než 0,1 mg/kg (dočasná platnost od 15.3.2010 dle rozhodnutí Komise 2009/95/ES, které v ČR zapracovává nařízení vlády č. 256/2009 Sb.).
  • Omezení bude platit pro všechny typy předmětů obsahujících DMFu.
  • Výroba a dovoz samotné látky (DMFu) nejsou v návrhu omezení zahrnuty.

Dostupné alternativy místo rtuti v měřících přístrojích a omezení látek na bázi fenylrtuti

Na žádost Evropské komise přezkoumala agentura ECHA dostupnost spolehlivých bezpečnějších alternativ do měřících přístrojů místo používané rtuti. Agentura ECHA připravila zprávu, v níž navrhla omezení používání rtuti v některých měřících přístrojích používaných v průmyslu i širokou veřejností. Omezení je podporováno výbory RAC i SEAC. Výbor SEAC ve svém stanovisku podporuje také návrh Norska na omezení pěti látek na bázi fenylrtuti, z nichž se během životního cyklu výrobků rtuť uvolňuje do životního prostředí. Tyto látky jsou používány v průmyslu jako katalyzátory při výrobě polyuretanových nátěrových hmot, adheziv, tmelů a elastomerů a jsou vysoce toxické pro lidské zdraví i životní prostředí.

První veřejná konzultace k oběma návrhům proběhla na internetových stránkách agentury ECHA v období od září 2010 do března 2011. Problematika byla projednána ve výborech RAC i SEAC s přihlédnutím k připomínkám předloženým během veřejné konzultace a k poradenství ze strany fóra pro výměnu informací o prosazování. Oba výbory na svých letošních červnových setkáních přijaly stanoviska, v nichž potvrzují správnost navrhovaných opatření.

Návrhy výboru SEAC byly zveřejněny na internetových stránkách agentury ECHA, která v souladu s nařízením REACH organizuje druhou veřejnou konzultaci a vyzývá zainteresované strany k předložení komentářů k návrhům stanoviska výboru SEAC na omezení používání rtuti v měřících přístrojích a na omezení několika látek na bázi fenylrtuti. Výbor SEAC předložené připomínky přezkoumá a zohlední je ve svém konečném stanovisku do 24. září 2011.

Zainteresované strany se k oběma návrhům stanoviska výboru SEAC mohou vyjádřit do 16. srpna 2011 na stránkách ECHA — Restrictions under consideration. Závěrečná stanoviska výborů RAC a SEAC předá agentura ECHA Evropské komisi ke konečnému rozhodnutí.

Další informace v anglickém jazyce: