Více času na podstatné

Novelu zákona EIA znovu projednají poslanci

19.07.2017 17:05

Senát dnes přijal k novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí pozměňující návrhy. Novelou se tak budou muset znovu zabývat poslanci na zářijové schůzi. Legislativně technické pozměňovací návrhy (výboru VUZP) ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí připravila senátorka Jitka Seitlová (více ZDE). Přijaté návrhy by měly novelu provázat s nedávno přijatým stavebním zákonem.

Senát dal také souhlas k ratifikaci Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy. Změna Montrealského protokolu spočívá v zařazení částečně fluorovaných uhlovodíků (dále jen „látky HFC“) do seznamu látek regulovaných Protokolem a ve změně příslušných článků Protokolu tak, aby zařazení látek HFC bylo v textu Protokolu odpovídajícím způsobem reflektováno. Změnou Protokolu se stanoví také harmonogram pro postupné snižování výroby a spotřeby látek HFC o 80 až 85 % do druhé poloviny 40. let 21. století. První redukce látek HFC ve většině hospodářsky vyspělých zemí je vyžadována v období 2019 - 2023. Většina rozvojových zemí bude následovat se zmrazením spotřeby a výroby látek HFC v období 2024 - 2028 a některé rozvojové země pak zmrazí spotřebu a výrobu v období 2028 - 2031.

 

Přehled programu:

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 148/
  • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016 /senátní tisk č. 70/