Více času na podstatné

Senát schválil novelu obalového zákona a dal souhlas k ratifikaci Pařížské dohody

19.04.2017 20:20

Dnes byla zahájena 6. schůze Senátu Parlamentu ČR. Senátoři měli také na programu novelu zákona o obalech, kterou ve třetím čtení schválila dolní komora parlamentu dne 24. února 2017 ve znění pozměňovacích návrhů. Přijetí novely beze změn doporučil horní komoře její výbor pro životní prostředí. Hlavním cílem novely obalového zákona je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.

Původně novela zákona o obalech počítala s tím, že nebude možné bezplatně poskytovat lehké plastové tašky do 50 mikronů. Podle schváleného pozměňovacího návrhu v poslanecké sněmovně se tento zákaz rozšíří na všechny plastové tašky. Výjimka pro tašky do 15 mikronů (například sáčky na pečivo) zůstala zachována. Poslanci také schválili pozměňovací návrhy garančního výboru pro životní prostředí, který například snižuje procentuální využití obalového odpadu na 75% z původních 80%. Dále dochází k zúžení povinnosti pro prodejce nápojů s prodejní plochou nad 200 m2. Nově budou muset nabízet ve vratných zálohovaných obalech jen stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky, pokud nabízí tyto nápoje v nevratných zálohovaných obalech.

ČR se podle studie Evropské komise z roku 2011 pohybuje spotřeba všech plastových tašek, tedy včetně silnostěnných i tenkých sáčků, kolem 300 kusů na osobu a rok. Cílem opatření je trvale snížit jejich roční spotřebu do konce roku 2019 na 90 kusů na osobu a do konce roku 2025 na 40 kusů.

 

Plast, nebo papír?

To je to, oč tu běží! Březnová polemika časopisu Odpadové fórum se zabývá otázkou novely zákona zpoplatňující plastové tašky a v duchu se ptá: Pokud plast zpoplatníme, proč nezpoplatníme i papír? LCA studie totiž ukazují, že papírové tašky mají dokonce větší environmentální dopad, než jejich plastové kolegyně. Zatímco předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček poukazuje na přebytek sankcí a současný nedostatek motivace, Milan Havel ze sdružení Arnika nás upozorňuje na všude se povalující igelitové tašky. Více ZDE

 

 

Ratifikace Pařížské dohody:

Senát, na rozdíl od dolní komory, již dal dnes souhlas k ratifikaci Pařížské dohody. Senátoři nepřistoupili na požadavek senátora Tomáše Jirsy z ODS, aby bylo projednávání dohody přerušeno kvůli absenci ministra průmyslu a obchodu. Dohoda přitom nabyla platnosti už loni v listopadu. Ze států Evropské unie ji vedle Česka zatím neratifikovalo podle slov ministra životního prostředí Richarda Brabce jen Nizozemsko. Ratifikaci musí schválit obě parlamentní komory, následně jí dostane k podpisu prezident. V poslanecké sněmovně se naposledy debatovalo o dohodě začátkem března, již počtvrté.

Pařížská dohoda v prvé řadě stanovuje základy dlouhodobého, společného rámce pro ochranu klimatu v období po roce 2020, kdy má končit platnost Kjótského protokolu. Jejím hlavním cílem je snížit produkci skleníkových plynů a udržet tak nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 2°C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí, usilovat o udržení oteplení do 1,5 °C a tím omezit rizika a negativní dopady změny klimatu. Dohoda také akcentuje nepostradatelnou roli adaptace, tedy přizpůsobování se negativním dopadům změny klimatu, a to především v nejméně rozvinutých a nejvíce zranitelných státech světa. Důležitou součástí Dohody je také kapitola věnovaná financování opatření na ochranu klimatu, budování odborných kapacit a rozvoj moderních nízkouhlíkových technologií. Více k dohodě ZDE

 

Výsledek: dán souhlas k ratifikaci

Zimní balíček:

Dále senátoři projednají evropské tisky: balíček o energetické účinnosti, balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie a Balíček pro trh s elektřinou. Pod názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“ představila na počátku prosince 2016 Evropská komise tzv. „zimní balíček“, který obsahuje osm legislativních návrhů pro změny v energetických legislativách a směrnicích. Více k tématu: Evropská komise představila balíček "Čistá energie pro všechny Evropany“ čtěte ZDE. Níže uvádíme stanoviska Výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU).

 

 • Energetická účinnost - ZDE
 • Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie - ZDE
 • Balíček pro trh s elektřinou - ZDE

 

Výsledek: ve všech třech bodech bylo přijato doporučení VEU

Přehled programu schůze:

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 82/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda
  /senátní tisk č. 337/
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti /evropský senátní tisk č. N 009/11N 010/11/
 • Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie /evropský senátní tisk č. N 011/11N 012/11/

 

Anotace:


Novela zákona o obalech:

Hlavním cílem novely obalového zákona je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. MŽP navrhuje zákaz bezplatného poskytování lehkých plastových odnosných tašek v místě prodeje výrobků spotřebiteli, s výjimkou velmi lehkých plastových odnosných tašek.

Rovněž se zavádí povinnost označovat biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové odnosné tašky. Způsob bude blíže stanoven prováděcím právním předpisem až v návaznosti na vydání příslušeného prováděcího aktu Evropské komise. Lhůta pro transpozici uvedené směrnice uplyne 27. listopadu 2016.

Návrh zákona také stanoví nové cíle recyklace a celkového využití obalového odpadu, neboť platný zákon o obalech upravuje tyto cíle pouze do roku 2016. Nové cíle jsou stanoveny pro období počínaje rokem 2016 (cíle pro tento rok se nemění), a to v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024, která byla vyhlášena v podobě nařízení vlády č. 352/2014 Sb.

Navrhovaným zákonem se dále také zavádí ohlašování údajů z evidencí vedených autorizovanou obalovou společností prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky ministerstva.

Navrhovaná úprava se týká též § 9 odst. 10, v němž je osobám, které uvádějí do oběhu nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, stanovena povinnost nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh, s výjimkou osob uvádějících tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2. Namísto zrušení daného ustanovení, které původně požadovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, se jako kompromisní řešení navrhuje zúžení působnosti předmětného ustanovení pouze na tři nejběžnější druhy piva (stolní pivo, výčepní pivo a ležáky). Důvodem je stále trvající poptávka po vratných zálohovaných obalech ve vztahu k pivu.