Více času na podstatné

Seznamte se s novou verzí Směrnice OPŽP

27.10.2009 06:00
Ministr životního prostředí schválil novou verzi směrnice MŽP č. 5/2008 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR. Aktualizovaná verze platí od 15. října 2009 a naleznete ji na internetových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení pod novým číslem 12/2009.

 

Mezi hlavní změny ve směrnici patří možnost žadatelů o dotaci podat námitku proti neakceptaci žádosti. Dále přibyla nová podmínka u podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz článek 8), podle které má příjemce dotace předložit podklady k Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Také došlo ke změně podmínek u archivace dokumentů.

Změnám neušly ani přílohy. U přílohy č. 1 došlo ke změnám v přílohách k žádosti u všech prioritních os a u podoblasti podpory 1.3. jsou požadované nové doklady. Drobné změny nastaly i v přílohách k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě (příloha č. 2), nově bude požadována příloha aktualizace finanční analýzy. Upraveny byly také přílohy k Závěrečnému vyhodnocení akce u všech prioritních os (příloha č. 3).

Příloha č. 4, která se týkala zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona, byla zrušena. Její znění plně nahrazují Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, kapitola 4 Zadávací řízení.

Příloha č. 5 byla přečíslována na přílohu č. 4 a zároveň nastaly drobné změny v ekonomických dokladech k žádosti. V příloze č. 6 (přečíslována na přílohu č. 5) přibyl nový text o posuzování právního charakteru žadatelů. Příloha č. 7 byla přečíslována na přílohu č. 6.

Směrnice MŽP č. 12/2009

 

Zdroj: SFŽP