Více času na podstatné

SFŽP: Aktualizace Závazných pokynů

15.09.2012 18:29

Ke dni 6. 9. 2012 Státní fond životního prostředí (SFŽP) vydal aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Závazné pokyny). Tato nová verze nabývá účinnosti dnem zveřejnění, tj. 14. 9. 2012.

 

Hlavní změny byly provedeny v kapitolách 2, 3 a 4. Změny souvisejí s aktualizací Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315. V rámci nedávno uveřejněné revize směrnice MŽP č. 12/2012 byly odstraněny původní přílohy číslo 1 a 4 a informace z těchto příloh byly doplněny do textu Závazných pokynů, aby žadatelé našli maximum informací a pokynů souvisejících s podáním a administrací žádosti v OPŽP v jednom uceleném dokumentu.

Informace v jednotlivých kapitolách a dílčích celcích jsou v Závazných pokynech vzájemně provázány odkazy, orientace a vyhledání potřebných údajů by tedy měla být jednodušší.

Detailnější přehled změn:

  • Do kapitoly 2 byly vloženy informace o dokladech požadovaných k formuláři Žádosti o podporu v členění na jednotlivé prioritní osy. Dále byly z důvodu lepší přehlednosti do této kapitoly přesunuty informace týkající se bonifikace za IPRM a velkých projektů, které se dříve nacházely v kapitolách 3 a 4 Závazných pokynů.
  • Do kapitoly 3 byly vloženy informace o dokladech požadovaných k formuláři Žádosti o podporu dle jednotlivých typů žadatelů.
  • Do kapitoly 4 byly přesunuty některé informace z kapitoly 2 Závazných pokynů a dále byly vloženy informace týkající se zajištění pohledávek.
  • V kapitole 8 byla upravena a doplněna podkapitola 8.3 týkající se náležitostí Žádosti o platbu.

 

Dokumenty ke stažení:

Aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP