Více času na podstatné

SFŽP vyhlásil výzvu pro PO2 a PO4. Podporovány jsou rychloobrátkové projekty typu pořízení stroje, zařízení nebo technologie.

12.03.2013 08:13
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR připravily s ohledem na poslední rok řádného programového období Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a nutnosti maximalizovat alokování prostředků výzvu na projekty, které jsou ve vysokém stupni projektové připravenosti. Svým charakterem se jedná o rychloobrátkové projekty typu pořízení stroje, zařízení nebo technologie v rámci Prioritní osy 2 a Prioritní osy 4, kde se předpokládá ukončení realizace projektu do konce roku 2013. Žádosti o podporu jsou přijímány od 14. března 2013 do 12. dubna 2013.

 

Žadatel není povinen k žádosti předkládat:

Prioritní osa 2 - Dotace pro zlepšování kvality ovzduší:

- Projektovou dokumentaci,
- Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí,
- Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)- v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

 

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 2 a 4 jsou přijímány od 14. března 2013 do 12. dubna 2013. Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty. Celkové náklady projektu do 50 mil. eur včetně DPH.

 

Prioritní osa 4 - Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží:

- Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí jako povinné přílohy žádosti. Stanovisko bude předloženo dodatečně v průběhu hodnocení žádostí.

Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty dodávek vybavení bez stavebních prací.

 

Upozornění pro žadatele - informace k čl. 7, bodu 3 směrnice MŽP č. 12/2012

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

V roce 2013 se předpokládá vyhlášení dalších výzev v rámci Prioritní osy 2 a Prioritní osy 4, které budou zaměřeny na projekty s předpokládanou realizací, a tedy i čerpáním dotačních prostředků z OPŽP, až po roce 2013. Výzvy budou vyhlašovány s ohledem na zbývající finanční prostředky z aktuálních výzev.

 

Podporované projekty:

 

Prioritní osa 2:

 • 2.1.1. - Snížení imisní zátěţe ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřenéna:

 1. pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry).
 • 2.1.3. - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 1. výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů,
 2. pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy),
 3. pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
 • Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 1. c) záměnu technologií a technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek),
 2. d) technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.

 

Prioritní osa 4:

 • systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti. Biologicky rozložitelné komunální odpady (zahrnuje následující katalogová čísla: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07) musí tvořit minimálně 40% kapacity systému pro separaci a svoz,
 • systémy pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu a nápojových kartonů. Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla: papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05; textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, kovy 15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 20 03 07) musí tvořit minimálně 40 % kapacity systému pro separaci a svoz. U projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spolupráce žadatele s obcí na umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ systému nakládání s komunálním odpadem v obci. Maximální objem jedné nádoby na separaci kovů činí 3,5 m3, nádoba musí být uzavřená a zabezpečená,
 • vybavení kompostárny, kde podíl zpracovávaných BRKO1 tvoří min. 40 % vstupu do zařízení, a které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění BRO z nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující systém svozu a/nebo třídění. Vzhledem k plánované úpravě legislativy nebudou v rámci této výzvy dále podporovány zařízení typu komunitní kompostárny, ale pouze zařízení provozovaná v souladu s § 14 odst. 1 zákona a malá zařízení provozovaná dle § 33b odst. (1), písm. b) zákona o odpadech. Žadatel prokáže udržitelnost celého systému, zejména s ohledem na uplatnitelnost výstupů ze zřízení - kompostů. Komposty budou zařazeny podle přílohy 6 vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen vyhláška), jako výstupy 1. nebo 2. skupiny, třídy I a II a budou splňovat kritéria stanovená prováděcími právními předpisy zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd(zákon o hnojivech), (pro skupinu 1), nebo kritéria stanovená v příloze 5 vyhlášky pro výše uvedené třídy (skupina 2, třída I a II). U projektů kompostáren předloží žadatel k žádosti potvrzení budoucích odběratelů na minimálně 50 % vyrobeného kompostu, ve kterém bude uvedeno plánované využití kompostu (využití na zemědělskou půdu, k zakládání a údržbě městské zeleně nebo k rekultivaci jiných území než skládek),
 • vybavení (bez stavebních prací a úprav) sběrných dvorů s navýšením kapacity. Do hodnocení projektu budou započítáni trvale žijící obyvatelé, kteří mají možnost využít služby sběrného dvora, a kteří jsou zároveň z obcí vzdálených maximálně 15 km,

 

 

Dokumenty ke stažení:

XLV. výzva - text výzvy [ pdf, 197.2 KB ]

XLV. výzva - Hodnoticí kriteria [ pdf, 334.1 KB ]

Metodický pokyn k podoblasti podpory 2.2 d - XLV. výzva [ pdf, 249.6 KB ]